ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИ ОТ ОТПИСВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ КАТО НЕСЪБИРАЕМИ

По отношение третиране на отчетени през 2019 г. разходи от отписване на вземания като несъбираеми следва да се има предвид, че:

А. Отчетени счетоводно през 2019 г. разходи от отписване на вземания като несъбираеми не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, т. е. следва да се посочат в увеличение при данъчно преобразуване.

Б. Посоченото неблагоприятно третиране обаче може да се избегне, при условие че:

  • през 2019 г. или
  • до 2019 г. (например, 2018, 2017, 2016, 2015 г. и т.н.)

е настъпило някое от шестте обстоятелства, изброени по чл. 37 ал. 1 от ЗКПО (чл. 34, ал. 1, изр. второ).

1. изтичане на три години за вземанията с тригодишен давностен срок или на 5 години за вземанията с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо;

2. възмездно прехвърляне на вземането;

3. производството по несъстоятелност на длъжника е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на данъчно задълженото лице; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на намалението на вземането;

4. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на недължимата част от вземането;

5. преди изтичане на съответния срок по т. 1 вземанията са погасени по силата на закон;

6. при заличаване на длъжника, когато вземането или част от него е останало неудовлетворено – признава се до размера на неудовлетворената част.

В. Всяко от шестте обстоятелства по чл. 37 ал. 1 от ЗКПО е самостоятелно основание разходът от отписване на несъбираемо вземане да бъде признат за данъчни цели.