Деклариране на доходите на физическите лица

Годишна декларация за облагане на доходите на физически лица /чл.50 от ЗДДФЛ/

С тази декларация декларирате годишните си доходи като местно или чуждестранно физическо лице съгласно чл. 50 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ

От 10 януари до 30 април на следващата календарна година. За доходи, придобити през 2021 г., крайният срок е 3 май 2022 г., тъй като 30 април 2022 г. е почивен ден.

От 1 март до 30 юни на следващата календарна година за деклариране на доходите на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, които са избрали този ред на облагане.