НОВИНИ

 • kgf
  Петата мярка, с която правителството ще преодолява „кризата“ в България е премахването на акциза върху ел. енергията и природния газ. Предвидено е тази мярка да се прилага за една година. Акцизът като вид данък е ценообразуващ фактор, тъй като той се прибавя към цената на производител и върху така получената сума се начислява и данък добавена стойност. Идеята на мярката е насочена към забавяне на инфлационните процеси в страната, тъй като акцизът е своеобразен множител
 • kgf
  Национална агенция за приходите започна проверки в над 2000 фирми в цялата страна заради нелогично високи стойности на материалните запаси, посочени в балансите им за 2020 г. Данъчните инспектори проверяват наличностите на стоки и ги съпоставят със счетоводната документация. При установени несъответствия ще започнат и ревизии, уточняват от НАП. Контролните действия са част от мащабна кампания на приходната агенция, насочена към дружества, посочили в счетоводните си баланси значително увеличение на наличните в склада стоки, материали или
 • kgf
  На 17.05.2022 г. лидерският коалиционен съвет на управляващите партии в България одобри пакет от 13 антикризисни мерки на обща стойност от два милиарда лева. Определянето на мерките като антикризисни озадачава, тъй като българската икономика не е в криза. Напротив, данните от НСИ сочат за значителен реален икономически растеж за първото тримесечие на 2022 година. Първоначално те бяха наречени антиинфлационни, но очевидно проинфлационния характер на част от мерките е причина да се нарекат антикризисни. Кои са
 • kgf
  На 4 април 2022 г. Министерството на финансите проведе аукцион за продажба на местния пазар на 10,5-годишни държавни ценни книжа в обем от 500 млн. лв., с падеж 06.10.2032 година. Министерството на финансите не одобри заявените поръчки, отчитайки състоянието на фиска и целта за финансиране при оптимална възможна цена. Предложените за продажба държавни дългосрочни ценни книжа са с лихвен процент 1,50 % годишно. До участие в третия за тази година аукцион са допуснати поръчки със съвкупна
 • kgf
  Годишна декларация за облагане на доходите на физически лица /чл.50 от ЗДДФЛ/ С тази декларация декларирате годишните си доходи като местно или чуждестранно физическо лице съгласно чл. 50 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). СРОК ЗА ПОДАВАНЕ От 10 януари до 30 април на следващата календарна година. За доходи, придобити през 2021 г., крайният срок е 3 май 2022 г., тъй като 30 април 2022 г. е почивен ден. От 1 март до 30 юни