НОВИНИ

  • kgf
    Настоящата статия има за цел да разясни какви са особеностите при закупуване на недвижими имоти в България от чуждестранни граждани, каква е процедурата, която се спазва при закупуването на недвижимия имот и кои са последващите задължения на правните субекти с оглед на данъчното облагане. Могат ли чужди граждани и чуждестранни юридически лица (фирми) да придобиват недвижим имот в България? Към настоящия момент съгласно действащото българско законодателство чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват: право
  • kgf
    По отношение третиране на отчетени през 2019 г. разходи от отписване на вземания като несъбираеми следва да се има предвид, че: А. Отчетени счетоводно през 2019 г. разходи от отписване на вземания като несъбираеми не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, т. е. следва да се посочат в увеличение при данъчно преобразуване. Б. Посоченото неблагоприятно третиране обаче може да се избегне, при условие че: през 2019 г. илидо 2019 г. (например, 2018, 2017, 2016, 2015 г. и т.н.) е настъпило някое от шестте обстоятелства,
  • kgf
    Икономическата криза е като болката – показва ни, че организмът не функционира нормално. Трябва икономическо лечение или намаляване на излишните разходи. Счетоводството е крайно необходима дейност, без която никоя фирма не може да работи. Има начин обаче, да се намалят разходите за счетоводна дейност. В условията на криза ползването на собствен счетоводител (отдел) е луксозен разход. По-рационално е да се изведе счетоводството извън фирмата (outsourcing) и да предостави на специализирана счетоводна кантора. Изследванията на пазара показват,