НОВИНИ

 • kgf
  Националната агенция за приходите (НАП) поставя на фокус строителите и инвеститорите, за които традиционно в момента тече най-силният период от годината.Набелязани са значителни по обем контролни мерки, в това число и проверки на строителни обекти за спазване на данъчно-осигурителното законодателство. Строителството е бързо развиващ се, динамичен и значим за нашата икономика сектор, в който укриването на данъци може да причини сериозни щети за бюджета. Анализ на риска показва, че секторът ежегодно генерира щета от неплащане
 • kgf
  Петата мярка, с която правителството ще преодолява „кризата“ в България е премахването на акциза върху ел. енергията и природния газ. Предвидено е тази мярка да се прилага за една година. Акцизът като вид данък е ценообразуващ фактор, тъй като той се прибавя към цената на производител и върху така получената сума се начислява и данък добавена стойност. Идеята на мярката е насочена към забавяне на инфлационните процеси в страната, тъй като акцизът е своеобразен множител
 • kgf
  Национална агенция за приходите започна проверки в над 2000 фирми в цялата страна заради нелогично високи стойности на материалните запаси, посочени в балансите им за 2020 г. Данъчните инспектори проверяват наличностите на стоки и ги съпоставят със счетоводната документация. При установени несъответствия ще започнат и ревизии, уточняват от НАП. Контролните действия са част от мащабна кампания на приходната агенция, насочена към дружества, посочили в счетоводните си баланси значително увеличение на наличните в склада стоки, материали или
 • kgf
  На 17.05.2022 г. лидерският коалиционен съвет на управляващите партии в България одобри пакет от 13 антикризисни мерки на обща стойност от два милиарда лева. Определянето на мерките като антикризисни озадачава, тъй като българската икономика не е в криза. Напротив, данните от НСИ сочат за значителен реален икономически растеж за първото тримесечие на 2022 година. Първоначално те бяха наречени антиинфлационни, но очевидно проинфлационния характер на част от мерките е причина да се нарекат антикризисни. Кои са
 • kgf
  На 4 април 2022 г. Министерството на финансите проведе аукцион за продажба на местния пазар на 10,5-годишни държавни ценни книжа в обем от 500 млн. лв., с падеж 06.10.2032 година. Министерството на финансите не одобри заявените поръчки, отчитайки състоянието на фиска и целта за финансиране при оптимална възможна цена. Предложените за продажба държавни дългосрочни ценни книжа са с лихвен процент 1,50 % годишно. До участие в третия за тази година аукцион са допуснати поръчки със съвкупна