НОВИНИ

 • kgf
  Годишна декларация за облагане на доходите на физически лица /чл.50 от ЗДДФЛ/ С тази декларация декларирате годишните си доходи като местно или чуждестранно физическо лице съгласно чл. 50 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). СРОК ЗА ПОДАВАНЕ От 10 януари до 30 април на следващата календарна година. За доходи, придобити през 2021 г., крайният срок е 3 май 2022 г., тъй като 30 април 2022 г. е почивен ден. От 1 март до 30 юни
 • kgf
  Настоящата статия има за цел да разясни какви са особеностите при закупуване на недвижими имоти в България от чуждестранни граждани, каква е процедурата, която се спазва при закупуването на недвижимия имот и кои са последващите задължения на правните субекти с оглед на данъчното облагане. Могат ли чужди граждани и чуждестранни юридически лица (фирми) да придобиват недвижим имот в България? Към настоящия момент съгласно действащото българско законодателство чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват: право
 • kgf
  По отношение третиране на отчетени през 2019 г. разходи от отписване на вземания като несъбираеми следва да се има предвид, че: А. Отчетени счетоводно през 2019 г. разходи от отписване на вземания като несъбираеми не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, т. е. следва да се посочат в увеличение при данъчно преобразуване. Б. Посоченото неблагоприятно третиране обаче може да се избегне, при условие че: през 2019 г. илидо 2019 г. (например, 2018, 2017, 2016, 2015 г. и т.н.) е настъпило някое от шестте обстоятелства,
 • kgf
  Икономическата криза е като болката – показва ни, че организмът не функционира нормално. Трябва икономическо лечение или намаляване на излишните разходи. Счетоводството е крайно необходима дейност, без която никоя фирма не може да работи. Има начин обаче, да се намалят разходите за счетоводна дейност. В условията на криза ползването на собствен счетоводител (отдел) е луксозен разход. По-рационално е да се изведе счетоводството извън фирмата (outsourcing) и да предостави на специализирана счетоводна кантора. Изследванията на пазара показват,