Регистрации и административни услуги

  • Доброволна регистрация за вписване в Регистър по БУЛСТАТ.
  • Регистрация (доброволна или задължителна) по Закона за данъка върху добавената стойност.
  • Регистрация по Закона за акцизите и данъчните складове.
  • Регистрация на чужди граждани за получаване на статут на „Местно лице“.