Провален опит на Министерство на финансите за пласиране на държавен дълг.

На 4 април 2022 г. Министерството на финансите проведе аукцион за продажба на местния пазар на 10,5-годишни държавни ценни книжа в обем от 500 млн. лв., с падеж 06.10.2032 година. Министерството на финансите не одобри заявените поръчки, отчитайки състоянието на фиска и целта за финансиране при оптимална възможна цена.

Предложените за продажба държавни дългосрочни ценни книжа са с лихвен процент 1,50 % годишно. До участие в третия за тази година аукцион са допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 452,4 млн. лв., в т. ч. несъстезателни поръчки с номинална стойност 34 млн. лева.

Постигнатият коефициент на покритие е 0,90. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 91,41 лв. на 100 лв. номинал. Очевидно инвеститорският интерес към емисията не е достатъчен и затова Министерството на финансите е решило всички постъпили поръчки да бъдат отхвърлени. Аргументите са, че ще продължи балансираната и гъвкава политика по управление на държавния дълг, който е един от най-ниските в Европейския съюз. Ще се вземе предвид както пазарното състояние, така и необходимостта от дългово финансиране, съобщиха от ведомството.

В аукциона са взели участие всичките девет първични дилъри на ДЦК.

Съгласно Закона за държавния бюджет за 2022 г. държавата ще търси на пазарите общо 7,3 млрд. лева. От тях 3 млрд. лева ще са за рефинансиране на стари дългове, а 4,3 млрд. лева ще са нов дълг за финансиране на бюджетния дефицит през 2022 г..

На първите два аукциона за тази година вече е пласиран дълг за 1 млрд. лева.

В периода 2022-2024 г., въз основа на тригодишната прогнозна макрорамка на МФ размерът на държавния дълг в съотношението му спрямо прогнозния БВП ще продължи да нараства от 24,8% в края на 2022 г.  до 29,3% през 2024 г.