Услуги за физически лица

Изготвяне на годишната данъчна декларация за доходите на физическите лица

 • Определяне на мястото/страната на облагане и плащане на данъка.
 • Възможности за прилагане на данъчни облекчения.
 • Определяне на годишната данъчна основа.
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по електронен път чрез ПИК.

Регистрации и административни услуги

 • По желание на лицето вписване в Регистър по БУЛСТАТ.
 • Регистрация (доброволна или задължителна) по Закона за данъка върху добавената стойност.
 • Регистрация по Закона за акцизите и данъчните складове.
 • Регистрация на чужди граждани за получаване на статут на „Местно лице“.

Изготвяне на Декларация за придобит недвижим имот от Закона за местните данъци и такси

 • Съдействие при попълване на Декларации при придобиване на недвижим имот.
 • Подаване на Декларация за такса битови отпадъци за не жилищен имот.

Изготвяне на необходимите документи за НОИ при пенсиониране

 • Преглед на трудово досие и уставяване на трудов стаж.
 • Изчисляване на прогнозна пенсия.
 • Попълване на необходими документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.