Изготвяне на Декларация за придобит недвижим имот по ЗМТД

  • Съдействие при попълване на Декларации при придобиване на недвижим имот.
  • Издаване на скица на поземлен имот, сграда и схема на самостоятелен обект в сграда от Агенция по геодезия и картография и кадастър.
  • Подаване на Декларация за такса битови отпадъци за нежилищен имот.