Работни заплати

  • Изчисляване на трудовото възнаграждение на работниците и служителите във фирмата (основна заплата, класове, социални надбавки, бонуси и др.).
  • Изчисляване на дължимите данъци и осигуровки, за сметка на работодателя и за сметка на осигуреното лице.
  • Подготовка на ведомостите за работни заплати.
  • Изготвяне на сметки за изплатени суми по граждански договори.
  • Изготвяне на платежни документи за осигурителни вноски и дължими данъци.
  • Изготвяне и подаване на Декларация 1 към НОИ за осигурените лица.
  • Изготвяне и подаване на Декларация 6 към НАП за дължимите/внесени данъци и осигуровки по трудови и извън трудови възнаграждения на персонала.
  • Подготовка на файл с данни, подходящ за импорт в счетоводна програма.