СЧЕТОВОДСТВО

  • Извършваме осчетоводяване на всички генерирани от клиентите първични и вторични документи.
  • Начисляване на трудови и извънтрудови възнаграждения.
  • Начисляване на осигуровки, свързани с трудови и извънтрудови възнаграждения.
  • Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания по преценка на управителя на фирмата.
  • Представителство посредством електронен подпис.
  • Изготвяне на Годишни финансови отчети в съответствие със законовите изисквания и стандарти.
  • Изготвяне и подаване в НСИ на годишната статистическа информация.
  • Представяне на необходимите доклади до съответните органи на управление на дружеството.