Данъци

  • Начисляване на Данък добавена стойност (ДДС), определяне на данъчния кредит и дължимия за внасяне данък.
  • Ежемесечно подаване на Декларациите по ЗДДС.
  • Подаване на необходимите документи в случаите на възстановяване на ДДС от Националната агенция по приходите.
  • Обжалване на актове издадени от органите на НАП.
  • Изготвяне и подаване на VIES декларации.
  • Изготвяне и подаване на данъчната декларация съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане.
  • Начисляване на дължимия данък общ доход на персонала по Закона за данъка върху доходите на физическите лица и подаване на Декларация 6.
  • Начисляване на дължимите данъци и такси по Закона за местните данъци и такси.