Банкиране

  • Откриване на набирателни и разплащателни банкови сметки.
  • Изготвяне на платежни документи за потвърждаване на плащания от управителите.
  • Изготвяне на всички счетоводни отчети и справки, изисквани от съответната банка.
  • Попълване на необходимите формуляри за отпускане на кредит.
  • Изготвяне на прогнозни счетоводни баланси, парични потоци и отчети за приходи и разходи.