Регистрации и административни услуги

  • Регистриране на нови търговски дружества в съответствие с Търговския закон.
  • Пререгистрации свързани с промени на адреси на управление, промени в уставите или органите за управление и други.
  • Регистрация (доброволна или задължителна) по Закона за данъка върху добавената стойност.
  • Регистрация за специален режим на облагане по Закона за данъка върху добавената стойност.
  • Регистрация по Закона за акцизите и данъчните складове.
  • Регистрация за получаване на статут на „Местно лице“.
  • Подаване на Годишните финансови отчети в Търговския регистър.
  • Подаване на декларации за фирми без дейност в Търговския регистър.