Представителство

  • При ревизии от страна на НАП.
  • При ревизии от Инспекция по труда.
  • При проверка на Комисия за защита на потребителите.
  • Пред НАП за подаване на информация, за извършване на насрещни проверки, подаване на Уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ, регистрация на ЕКАФП, подаване на декларации образец 1 и 6, както и декларациите по ЗКПО и ЗОДФЛ.
  • Пред НАП при връчване на Акт за възлагане на ревизия, Акт за установяване на административни нарушения.
  • Пред БНБ във връзка със задълженията за предоставяне на информация съгласно Валутния закон.
  • Пред НСИ за предоставяне на текуща и годишна информация.
  • Пред общинската администрация за обявяване на новопридобити и продадени МПС и имоти.