НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Счетоводна кантора Кей енд Джи файнанс се намира в София но, предоставя възможност за изцяло дистанционна комуникация с клиентите си и изцяло дистанционно обслужване.

Въпросник за оферта


  Кей енд Джи файнанс е счетоводна кантора, която извършва следните счетоводни услуги:

  • Организиране формата на счетоводство, за всяка фирма съобразно дейността й;
  • Създаване на методика за счетоводно обслужване;
  • Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
  • Хронологично осчетоводяване на стопанските операции;
  • Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси;
  • Инвентаризация на активите и пасивите;
  • Завеждане на материалните запаси, вземания от клиенти, задължения към доставчици, хронологичен регистър, оборотни ведомости и други;
  • Изготвяне и подаване на Справки-декларации по ЗДДС;
  • Начисляване на трудови и извънтрудови възнаграждения;
  • Начисляване на осигуровки, свързани с трудови и извънтрудови възнаграждения;
  • Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания по преценка на управителя на фирмата;
  • Изготвяне и представяне в БНБ на тримесечна справка за валутни вземания и задължения към чуждестранни лица съгласно Валутния закон;
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО и подаване в НАП;
  • Изготвяне и подаване на годишните статистически форми в Националния статистически институт;
  • Изготвяне на годишен финансов отчет;
  • Изготвяне на всички необходими документи за публикуване на ГФО в Търговски регистър;
  • Представителство посредством електронен подпис.

  Счетоводна кантора Кей енд Джи файнанс се намира в София но, предоставя възможност за изцяло дистанционна комуникация с клиентите си и изцяло дистанционно обслужване.