Счетоводна къща K&G Finance

Предоставяме компетентни финансови, счетоводни и юридически услуги на управителите на търговските дружества в България

Счетоводна къща K&G Finance

Предоставяме компетентни финансови, счетоводни и юридически услуги на управителите на търговските дружества в България

Нашите услуги

С нашата счетоводна къща ще Ви предоставим отчетната финансова информация в готов вид  чрез нашите счетоводни услуги на цени, които са приемливи за всяка фирма.

Възлагането на услугата „Труд и работни заплати и личен състав“ на външна компания означава отпадане на нуждата от поддържане на собствен ТРЗ отдел, заедно с всички съпътстващи разходи.

Всяко физическо или юридическо лице, което е придобило доход през финансовата година е задължено да подаде годишна данъчна декларация.

Извършване на доброволна и задължителна регистрация на фирмите по Закона за данъка върху добавената стойност.

Подготовка на цялостната документация и подаване за регистрация в Агенцията по вписванията на дружества с ограничена отговорност.

Нашите експерти ще Ви консултират за размера и структурата на капитала, вида, купюра и броя на акциите, формализира-не на интересите на акционерите.

Счетоводна кантора K&G Finance - оптимално решение за вашия бизнес

K & G Finance е счетоводна кантора в София, която предлага професионални счетоводни и юридически услуги. Нашата цел е да предоставим качествено решение за всеки бизнес! Повечето счетоводни къщи разполагат с опитни счетоводители, но това не винаги е достатъчно. Наред с опита е важно какъв човек стои срещу Вас и доколко е готов да бъде съпричастен с предизвикателствата пред Вашия бизнес.

Целта на нашата счетоводна компания е да предложим максимално персонален подход, насочен към специфичните нужди на всеки клиент с цел максимизиране на ефекта от нашата работа и постигане на значително по-високи резултати. Информираме своевременно управителите на фирмите за новостите и промените в законовата уредба. Подаваме текуща информация за тяхното финансово състояние и евентуални проблеми.

Предпоставка за растежа на нашите клиенти е осигуряването на добро финансово и управленско счетоводство, финансов и бизнес анализ. Ние вярваме, че чрез технология и оптимизация на работните процеси, постигаме оптимални цени и високо качество на професионалните счетоводни услуги, които извършваме за нашите уважавани клиенти. Нашият екип е достатъчно голям, за да предоставя пълен набор от услуги, в същото време достатъчно компактен и добре обучен, за да осигури конфиденциалност, индивидуално отношение и съвет.

Защо да изберете нас?

01Опит и професионализъм

Кей енд Джи файнанс има дългогодишен опит в сферата на счетоводството и данъчното консултиране. Те разполагат с квалифицирани счетоводители и експерти, които са запознати с всички законодателни изисквания.

02Индивидуален подход

Стремим да установим специфичните нужди и изисквания на всеки клиент и да го консултираме персонално. Фокусираме се върху вашите бизнес цели и ви помагаме да постигнете оптимални резултати.

03Комплексно обслужване

Кей енд Джи файнанс предлага широк спектър от счетоводни и финансови услуги в София. Ние можем да се справим с различни аспекти на счетоводството, като съставяне на финансови отчети, данъчно консултиране, финансови анализи, бизнес планове и други.

05Актуални счетоводни практики

Ние постоянно следим промените в счетоводството и данъчното законодателство и гарантираме, че вашият бизнес е съобразен с всички изисквания. Ние ви осигуряваме актуална информация и съвети, за да вземете информирани решения.

06Ефективност и точност

Кей енд Джи файнанс се отличава с висока степен на точност и внимание към детайлите. Използваме съвременни технологии и софтуерни програми, които гарантират ефективно решаване на счетоводните казуси и минимизират риска от грешки.

07Конфиденциалност и надеждност

Грижим се за защитата на вашата информация и пазим строга политика за поверителност. Можете да бъдете уверени, че вашите данни ще бъдат обработвани в среда на пълна конфиденциалност и дискретност.

Какво казват клиентите?

K & G finance is a professional and serious accounting firm that is always ready to listen to you and find the best solutions for your company!
Bastien Cuenca
System RMH
I highly recommend K & G Finance. They answered my questions and handled the incorporation of my company vey professionally. Clear, reliable professional advice, and reasonable prices.
Jo Gates

Последни новини от нашия блог

Методика за водене на счетоводните книги при едностранно счетоводство
В настоящата поредица статии ще се изложи начина, по който трябва да се обработват счетоводните документи и методиката за водене на отделните счетоводни книги. От счетоводната практика на малките и микро- предприятия е установено, че при класирането на документите в папките те трябва да се номерират поотделно във всяка папка, независимо от номера, който им...
02.05.2024
Едностранно счетоводство
Стартираме поредица от публикации свързани с едностранното счетоводство. С чл. 3 (4) на Закона за счетоводството се регламентира, че едноличните търговци с нетни приходи от продажби за предходния отчетен период в размер, който не надхвърля 50 000 лв., могат да отчитат дейността си по способа на едностранното счетоводно записване. Този метод е обикновено използван в...
11.04.2024
Обяснение на 3-ия парадокс в разходната част на ОПР
Вторият „парадокс“ в разходната част на ОПР е свързан с факта, че в разходите на Отчета се появява статията „балансова стойност на продадените активи”. Това е остатъчната стойност на дълготрайните материални активи, които по някаква причина са продадени. Защо трябва в разходите за продажби да се появи тази статия? „балансова стойност на продадените активи” е...
11.03.2024
Обяснение на 1-ви парадокс в разходната част на ОПР
Обяснение на 1-ви парадокс в разходната част на ОПР
Първият парадокс в разходната част на отчета за приходите и разходите накратко звучи така: „Защо намалениeто на запасите от готова продукция са класифицирани като разход?“. Намаление на запасите означава, че предприятието е продало повече продукция, отколкото е произвело. В случая няма използване на стока или услуга срещу плащане на възнаграждение, т. е. няма разход. По-скоро...
06.02.2024
Изясняване на третия парадокс в приходната част на ОПР
Изясняване на третия парадокс в приходната част на ОПР
Третият парадокс в приходната част на отчета за проходите и разходите е свързан с това, че като приход в третата подгрупа на приходите от оперативна дейността поставени: „3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин“. Защо разходите се класифицират като приходи? Или възниква въпросът какъв доход са разходите на предприятието за придобиване на активи?...
23.11.2023
Проект с Европейско финансиране
Проект с Европейско финансиране
КЕЙ ЕНД ДЖИ ФАЙНАНС ООД изпълнява проект BG-RRP-3.005-2445-C01, Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, процедура: BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, на стойност: 19 000 лв., от които 19 000 лв. безвъзмездно финансиране. Безвъзмездната помощ...
14.11.2023
Изясняване на втория „парадокс“ в приходната част на ОПР
Изясняване на втория „парадокс“ в приходната част на ОПР
Вторият парадокс в приходната част на Отчета за приходите и разходите се изразява в това, че като приходи се отчита увеличението на запасите от готова продукция. Или увеличените запаси от готова продукция и незавършено производство се прибавят към нетните приходи от продажби и така „участват“ във формирането на печалбата на предприятието. Парадоксът е в това,...
26.10.2023
Изясняване на първи „парадокс“ на ОПР
Изясняване на първи „парадокс“ на ОПР
В две последователни статии бяха описани някои парадокси в основния финансов отчет – този за приходите и разходите. В следващите статии ще се опитаме да анализираме и обясним причините за наличието на парадокси и как те трябва да се разглеждат, за да се добие ясна представа за информацията, която отчетът предоставя. Първият парадокс се изразява...
19.09.2023
„Парадоксите“ в разходната част на Отчета за приходите и разходите
„Парадоксите“ в разходната част на Отчета за приходите и разходите
В разходната част на Отчета за приходите и разходите са налице някои статии, които предизвикват недоумение в ползвателите на финансови отчети...
29.08.2023
„Парадоксите“ в отчета за приходите и разходите
„Парадоксите“ в отчета за приходите и разходите
За потребителите на финансови отчети е много важно да познават и разбират какво се крие зад всяка една цифра в този важен финансов отчет. Затова в серия от публикации ще разгледаме някои от статиите в Отчета, които се нуждаят от допълнителни разяснения, за да може да се интерпретира вярно изложената информация.
25.08.2023
Деклариране на касовите наличности
Деклариране на касовите наличности
Една от ключовите промени при приемане на бюджет 2023 година беше задължението на фирмите да подават тримесечно декларации за касовите наличности. Министърът на финансите настояваше фирмите да бъдат задължени да декларират касовите си наличности всеки месец при подаване на справките-декларации по ДДС. Депутатите обаче решиха друго - компаниите ще декларират наличностите в каса, но ако те заедно с вземанията към собственици и служители надхвърлят 50 хил. лв. и това ще става на тримесечна база с декларациите по ЗКПО и ЗДДФЛ.
15.08.2023
БНБ повиши задължителните минимални резерви
БНБ повиши задължителните минимални резерви
Основните цели на всяка централна банка в пазарните икономики са две: Да поддържа стабилна покупателната сила на националната парична единица; Да съдейства за благоприятна икономическа конюнктура, която да стимулира икономическия растеж. Инфлацията в България през 2022 г. и началото на 2023 г. надвиши значително средните нива в еврозоната. При тези условия се очаква БНБ да...
21.07.2023
Полезни съвети за избора на счетоводна кантора
Полезни съвети за избора на счетоводна кантора
Изборът на счетоводна кантора е много важен, защото грешките могат да причинят конфликти с данъчната администрация, Агенцията по вписванията и други държавни институции. Полезно е при избора на фирма за счетоводно обслужване да се спазват следните правила: Търсете счетоводна кантора, която е на пазара поне от 5 години. Опитът е много важен. Търсете счетоводна кантора...
19.07.2023
Бюджет 2023 година
Бюджет 2023 година
Публикувани са законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г., която представлява мотивите към законопроекта.
30.06.2023