СЧЕТОВОДСТВО

Извършваме осчетоводяване на всички генерирани от клиентите първични и вторични документи. Начисляване на трудови и извънтрудови възнаграждения. Начисляване на осигуровки, свързани с трудови и извънтрудови възнаграждения. Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания по преценка на управителя на фирмата. Представителство посредством електронен подпис. Изготвяне на Годишни финансови отчети в съответствие със законовите изисквания и стандарти. Изготвяне и подаване в НСИ на годишната статистическа информация. Представяне на необходимите доклади до съответните органи на управление на […]

Регистрации и административни услуги

Запазете име на фирмата Иванов ЕТ Регистър ЕООД | Запази име Региистрация на ЕТ, ООД, ЕООД За по-бърза реакция позвънете на +359 887 621 933 Колко струва да регистрираш фирма фирма ? Процедурата по регистрация е следната: – От вас се иска да предложите име и адрес на дружеството и да определите основен капитал. – Посещавате офиса ни или получавате документите сканирани в Pdf формат. – Заверявате нотариално небоходимити документи и внасяте уставният капитал в […]

Представителство

При ревизии от страна на НАП. При ревизии от Инспекция по труда. При проверка на Комисия за защита на потребителите. Пред НАП за подаване на информация, за извършване на насрещни проверки, подаване на Уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ, регистрация на ЕКАФП, подаване на декларации образец 1 и 6, както и декларациите по ЗКПО и ЗОДФЛ. Пред НАП при връчване на Акт за възлагане на ревизия, Акт за установяване на административни нарушения. Пред […]

Данъци

Начисляване на Данък добавена стойност (ДДС), определяне на данъчния кредит и дължимия за внасяне данък. Ежемесечно подаване на Декларациите по ЗДДС. Подаване на необходимите документи в случаите на възстановяване на ДДС от Националната агенция по приходите. Обжалване на актове издадени от органите на НАП. Изготвяне и подаване на VIES декларации. Изготвяне и подаване на данъчната декларация съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. Начисляване на дължимия данък общ доход на персонала по Закона за данъка върху […]

Работни заплати

Изчисляване на трудовото възнаграждение на работниците и служителите във фирмата (основна заплата, класове, социални надбавки, бонуси и др.). Изчисляване на дължимите данъци и осигуровки, за сметка на работодателя и за сметка на осигуреното лице. Подготовка на ведомостите за работни заплати. Изготвяне на сметки за изплатени суми по граждански договори. Изготвяне на платежни документи за осигурителни вноски и дължими данъци. Изготвяне и подаване на Декларация 1 към НОИ за осигурените лица. Изготвяне и подаване на Декларация […]

Поддържане на личен състав за работещите във фирмата

Изготвяне на трудови и граждански договори, заповеди за уволнение на работниците и служителите във фирмата. Изготвяне на молби, заповеди, декларации и др. относно болнични, отпуски и др. отсъствия. Изготвяне и подаване на уведомления за регистрация на самоосигуряващи се лица, договори за управление и контрол, осигурители. Изготвяне и подаване на уведомления за регистрация на трудови договори по чл. 62 от Кодекса на труда. Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и […]

Банкиране

Откриване на набирателни и разплащателни банкови сметки. Изготвяне на платежни документи за потвърждаване на плащания от управителите. Изготвяне на всички счетоводни отчети и справки, изисквани от съответната банка. Попълване на необходимите формуляри за отпускане на кредит. Изготвяне на прогнозни счетоводни баланси, парични потоци и отчети за приходи и разходи.