ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА

Процесът по ликвидация и закриване на ЕООД и ООД е дълъг и сравнително сложен процес и отнема между 7 месеца и една година.

Услугата по закриване на фирма

Процесът по ликвидация и закриване на ЕООД и ООД е дълъг и сравнително сложен процес и отнема между 7 месеца и една година в зависимост от особеностите на всяка фирма. При едноличните търговци процесът е по-кратък.

Предоставяме услугата на Кей енд Джи Файнас в няколко етапа:

 • Свързвате се с нас, за да ни дадете подробности за Вашата фирма;
 • Изготвяме първоначалните документи за прекратяване на дейност и уведомяваме НАП за това;
 • В срок от 60 дни НАП издава Удостоверение по чл. 77 от ДОПК, че сме ги уведомили за прекратяване на дейността;
 • Обявяваме ликвидацията в ТР и отправяме покана до евентуалните кредитори на дружеството да предявят вземанията си. От този момент започва да тече 6 месечният период на ликвидацията;
 • Уведомяваме НОИ за закриването и получаваме Удостоверение от тях за предадени или непредадени разплащателни ведомости и трудови договори, ако фирмата е имала служители;
 • Ликвидацията изтича и подаваме документи за заличаване от ТР.

Закриване на фирма без дейност

Процедурата по закриване на фирми без дейност не се различава от тази при фирмите, които са осъществявали дейност. Всички дружества минават през нея, като срокът на ликвидацията е еднакъв – минимум 6 месеца.

Разликата е в това, че когато една фирма е работила, тя обикновено има имущество, вероятно и служители, както и сделки, по които все още може да има вземания или задължения и т.н.

Всички тези обстоятелства предполагат усложняване на процеса – осребряване на имущество и удовлетворяване на кредитори в процеса по ликвидация, както и евентуално разпределение на имущество между съдружниците във фирмата след изтичане срока на ликвидацията.

Освен това, тези бизнеси, които са имали и назначени служители, трябва да предадат по специален ред всички трудови договори и разплащателни ведомости в НОИ.

Всички тези процеси липсват при фирмите, които никога не са имали дейност и затова ние имаме специална цена за закриването на такива фирми.

Можете да получите оферта за закриване на фирма без дейност чрез нашия калкулатор на цени за закриване на фирма.

Закриване на ЕООД и ООД

Закриването на фирма не е еднократен акт. За разлика от регистрацията на фирма, това е процес, който се състои от няколко етапа – прекратяване на дейност, уведомяване на териториалните дирекции на НАП и НОИ за предстоящото заличаване, обявяване на ликвидация, обявяване на покана до кредиторите и заличаване на фирмата от Търговския регистър.

Прекратяването на дейността на ЕООД или ООД не е равнозначно на закриване на фирма. Всяко търговско дружество може да преустанови дейност, но да продължи да съществува като юридическо лице. Това е т.нар. „замразяване на дейността“. В този случай, фирмата остава регистрирана в търговския регистър. Макар и да не извършва дейност, фирмата ще трябва да изготвя и подава различни данъчни и счетоводни документи.

За да се закрие едно дружество с ограничена отговорност, е необходимо да се вземе решение от неговия ръководен орган за прекратяване на дейността и обявяване на ликвидация.

Преди да бъде заличено от търговския регистър едно ЕООД или ООД трябва да се проведе процедура по ликвидация. За разлика от регистрацията на нова фирма, която е бърза, сравнително опростена и евтина, ликвидацията на ЕООД и ООД е дълъг, по-скъп и сложен процес.

Във връзка с последната се назначава ликвидатор, който може да бъде както управителят на фирмата, така и друго физическо лице. Периодът, в който се осъществява ликвидацията на фирмата е минимум 6 месеца, след което може да се подаде заявление за заличаване на дружеството от Търговския регистър.

За всеки етап има законови срокове и няма значение дали фирмата е извършвала дейност или не. Те могат да бъдат и удължени, ако напр. НАП започне данъчна проверка или ревизия.

Прекратяване на дейност

Първият етап от закриването на фирмата се състои във вземането на решение от ръководния орган за прекратяване на дейността на дружеството. Едновременно с това се назначава и ликвидаторът, който ръководи процеса.

При ЕООД решението се взима от неговия едноличен собственик на капитала, докато при ООД това прави общото събрание на съдружниците.

След като бъде взето решение за ликвидация на фирмата, първата стъпка е да бъде подадено в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по седалището на търговеца уведомление по чл. 77 от ДОПК.

НАП издава удостоверение за уведомяването в срок до 60 дни от постъпване на уведомлението. Ако няма никакви задължения, НАП издава удостоверението по-рано от обявения 60 дневен законов срок, а в случай на наличие на такива, издаването може да отнеме два месеца.

Удостоверението по чл. 77 от ДОПК се прилага задължително към заявлението за вписване на ликвидацията в Търговския регистър.

Следва да се има предвид, че след уведомяването й за предстоящата ликвидация НАП извършва проверка на дружеството. Тя може да изиска да бъдат представени различни счетоводни документи и обяснения, особено ако фирмата е извършвала дейност и има регистрация по ДДС. Ако от данъчно-осигурителната сметка на фирмата, от търговската и счетоводната й документация или от други налични данни може да се направи извод, че тя дължи данъци или задължителни осигурителни вноски, публичният изпълнител може да наложи обезпечителни мерки върху имуществото й.

Дерегистрация по ДДС

Търговските дружества не е необходимо задължително да влязат в процедура по дерегистрация по ДДС при ликвидация. Законът им дава право на избор – да се дерегистрират или да запазят регистрацията си по ДДС до датата на заличаването им в търговския регистър.

Два месеца отнема и ако фирмата е регистрирана по ДДС. Удостоверението следва да послужи пред Агенция по вписванията.

Ликвидация на фирма

След като дружеството се обяви в ликвидация, се отправя покана до евентуалните кредитори на същото, които да предявят своите претенции и да бъдат удовлетворени от имуществото на дружеството.

За обявяване на поканата в търговския регистър са необходими следните документи:

 • Заявление Г1;
 • Покана до кредиторите;
 • Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ от ликвидатора;
 • Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от ликвидатора;
 • Документ за платена държавна такса.
 • Задължения на ликвидатора

След като бъде вписан в търговския регистър, ликвидаторът или упълномощено от него лице трябва да подаде в НОИ заявление-декларация по образец за издаване на удостоверение за предаване на разплащателните ведомости на фирмата, както и да предаде тези ведомости и другите трудовоправни документи като трудови договори, заповеди за назначаване и прекратяване на трудови договори, допълнителни споразумения и молби за неплатен отпуск над 1 месец. Контролните органи на НОИ извършват проверка за дължими осигурителни вноски.

Ликвидаторът трябва да довърши текущите сделки, да събере вземанията на дружеството, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите. Той може да сключва нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

Той трябва да състави начален ликвидационен баланс към датата на започване на ликвидацията, краен ликвидационен баланс от началната дата на ликвидацията до крайната й дата и пояснителен доклад към него.

Продължителността на ликвидацията е минимум 6 месеца, като през този период всички кредитори, предявили своите вземания, имат възможност да бъдат удовлетворени.

Няма значение дали фирмата реално не е имала никаква дейност по време на своето съществуване – периодът на ликвидацията винаги е 6 месеца и е задължителен за дружествата с ограничена отговорност.

Заличаване на фирмата

Заличаването от Търговския регистър е последният етап от закриването на фирмата. След като сме се снабдили с удостоверение и от НОИ за предадени разплащателни ведомости, имаме доказателства, че всички кредитори са удовлетворени и фирмата няма вече задължения, се подава заявление в Агенция по вписванията, с което искаме заличаване от регистъра. Всичко това може да стане само след като е изтекла ликвидацията на фирмата.

Към заявлението за заличаване се прилагат редица документи, които екипът ни изготвя:.

 • Заявление Б6;
 • Протокол от Общо събрание на съдружниците в ООД, респ. на едноличния собственик на капитала на ЕООД, за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, назначаване на ликвидатор и определяне на срок, в който ликвидацията да бъде извършена;
 • Покани до съдружниците в ООД за провеждане на Общото събрание;
 • Нотариално заверен образец от подписа на ликвидатора;
 • Удостоверение по чл. 77 от ДОПК;
 • Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ от ликвидатора;
 • Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от ликвидатора;
 • Документ за платена държавна такса.

За ликвидатор обикновено се назначава управителят. Няма пречка обаче, ликвидатор да бъде някой от съдружниците или трето лице. Също така, могат да бъдат избрани и няколко ликвидатори. Те обаче могат да представляват дружеството само заедно.

Срокът на ликвидацията не може да бъде по-кратък от 6 месеца. Този срок тече от датата на обявяване на поканата до кредиторите в търговския регистър, а не от вписване на ликвидацията. При необходимост определеният срок може да се продължи.

Когато датата на заличаването е преди изтичането на срока за подаване на годишната данъчна декларация за предходната година и същата не е подадена, тя се подава в 30-дневен срок от датата на заличаване. Дължимият корпоративен данък за последния данъчен период се внася в срока за декларирането му.

Ако документите се подават от адвокат, не се изисква адвокатското пълномощно и Заявлението Б6 да бъдат нотариално заверени и се спестяват таксите за нотариална заверка. Също така, адвокатите имат електронни подписи и при подаване на документите по електронен път се дължи само 50% от държавната такса.

Закриване на ЕТ

Процесът по закриване на фирма, когато говорим за едноличен търговец, е доста по-прост. При закриване на ЕТ няма нужда от решения на ръководни органи, защото такива няма.

Направо преминаваме към уведомяване на НОИ, като след предаване на разплащателните ведомости, ако има такива, се преминава към подаване на заявление в Агенцията, с което се иска самото заличаване.

Закриване на фирма на починал собственик

При смърт на едноличния собственик на капитала, неговите наследници имат две опции:

 • Да продължат дейността;
 • Да преминат към закриване на фирмата.

Особеното в процеса по закриване на фирма на починал собственик е, че някой от наследниците (може и всички) трябва да бъде вписан като собственик на фирмата, за да може да бъдат предприети действия по закриването.

След като по партидата на фирмата се впише новият собственик/ци, процесът по закриване на фирмата по нищо не се различава от този при закриване на фирма в общия случай.

Какво включва услугата на Кей енд Джи файнанс?

Услугата по закриване на фирма, която предлагаме, е напълно завършена. Нашите юристи се заемат с изготвянето на всички необходими документи. За управителя на фирмата има минимално участие в целия процес.

Ние ще прекратим дейността на Вашата фирма и ще обявим ликвидацията й в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и поканата до кредиторите.

След изтичане на минималния срок от 6 месеца може да се премине към същинското заличаване на фирмата, което отново заявяват нашите специалисти.

Кей енд Джи файнанс гарантира за високото качество на предлаганите услуги с възможността да получите парите си обратно в случай, че услугата, за която сте ни потърсили не бъде изпълнена според предварителната уговорка.

Закриване на фирма ЦЕНА

Цената за закриване на ЕООД и ООД е 600 лв.

Цената за закриване на ЕТ е 300 лв.