РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА

Търговската марка е отличителният знак на Вашия бизнес. Чрез нея Вашите клиенти Ви познават, чрез нея рекламирате и най-вече – търговската марка е това, което продава във всеки един бизнес.

Какво е търговска марка?

Търговската марка е отличителният знак на Вашия бизнес. Чрез нея Вашите клиенти Ви познават, чрез нея рекламирате и най-вече – търговската марка е това, което продава във всеки един бизнес. Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица.

От основната цел и функция на търговската марка на практика следва, че всеки знак, който е способен да отличи (индивидуализира) стоките и/или услугите на едно дружество от същите такива на друго дружество, то той може да се използва като търговска марка. Като например търговската марка може да бъде думи, имена, букви, цифри, чертежи, картини, форми, цветове, етикети или всякаква комбинация от тях. В повечето страни лозунги, рекламните лозунги и заглавия могат също да представляват търговски марки. В значителен брой страни е възможна и регистрация на нетрадиционни търговски марки като единични цветове, триизмерни знаци (форми на продукти или опаковки), движещи се изображения, холограми, звуци, миризми, жестове, осезателни марки (усещане или допир) и флуидни/мутиращи търговски марки.

Следва да имате предвид, че спокойствието използвания от Вас бранд да бъде Ваша законна собственост, е обвързано с държавни такси в не-малък размер – 520 лева + 50 лв за свидетелство, когато марката се регистрира само на територията на България или 850 евро, когато марката се регистрира за целия ЕС, т. е. за всички държавни членки на Европейския Съюз, което включва и България. Тези суми се заплащат при подаване на заявката за регистрация на търговската марка и са отделно от дължимия хонорар за услугата.

Кей енд Джи извършва регистрация на търговска марка цена: Трябва да платите 380 лв. хонорар за регистрация за територията в България + държавната такса от 520 лв.

Регистрация на търговска марка за територията на страните от ЕС цена: Трябва да платите 730 лв. хонорар + 850 евро държавна такса.

При необходимост от правно съдействие от експерти в сферата, не се колебайте да ни потърсите. Моля задайте Вашия въпрос, касаещ регистрация на търговски марки в София тук: office@kgf.bg или се обадете на тел: 088 762 1933.

Търговската марка е гаранция за качество, по която се ориентират потребителите. Тя е и защита за Вашите продукти и услуги и за целия Ви труд. Представете си, че работите упорито за добрия имидж на своята марка и сте я наложили успешно на пазара. Ако не сте я запазили, всеки може да започне да продава свой продукт под същото име.

В разговорния език, като синоним на „търговска марка“ се използват множество термини: запазена марка, регистрирана марка, търговска марка, фабрична марка, марка за услуги или само марка. Често също се използва понятието бранд, което е неправилно, тъй като е термин от маркетинга. В международната практика се е наложил общият термин „търговска марка“ или „trade mark“.

Съгласно законодателството, търговската марка е форма на собственост. Правото на собственост по отношение на търговската марка се получава чрез регистрация на марката. За теротирията на България регистрация на марката може да се извърши по национален ред чрез Патентното ведомство и чрез EUIPO (European Union Intellectual Property Office) за всички страни от ЕС, включително и България.

Съгласно Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз марка на ЕС може да се състои от всякакви знаци, по-специално думи, включително лични имена, или рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката или нейната опаковка, или звуци, при условие че тези знаци могат:

а) да отличават стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия;

б) да бъдат представени в регистъра на марките на Европейския съюз („регистъра“) по начин, който дава възможност на компетентните органи и на обществеността да определят ясния и точен предмет на защитата, която се предоставя на техния притежател.

Ако бизнесът Ви се разпростира извън границите на България, а именно в друга страна членка на Европейския съюз, е изключително важно за Вас да бъдете разпознаваеми чрез отличителен знак – търговска марка. Освен, че е нужно да бъдете разпознаваеми чрез собствения си бранд, задължително за всеки бизнес е този бранд да бъде защитен посредством относимото законодателство. Само, ако сте подали заявка за регистрация на търговска марка пред съответния орган (Патентно ведомство на Република България), когато регистрацията на марката е само за територията на България, или Служба на Европейския Съюз за интелектуална собственост, когато регистрацията на марката е за територията на всички страни членки на ЕС, може да сте сигурни, че правото върху използването на марката е Ваше и Вашата търговска марка е защитена от закона.

Правото върху марката се придобива от заявителя от момента, в който заявката бъде входирана в съответния патентен офис. Самата регистрация е сравнително дълъг процес, който трае около 6 месеца. Но след регистрацията й защитата, която марката получава е от деня на подаване на заявката, т. е. със задна дата. След датата на заявката на търговската марка и в случай, че регистрацията приключи успешно, никое друго лице освен заявителя, няма право да използва тази търговска марка без да му бъде предоставено разрешение. Използването на марка, заявена и регистрирана от дадено лице, е единствено негово право, а в случай, че трето лице използва тази марка без разрешение, собственикът й би могъл да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.

Какво печелите с регистрирането и?

Търговската марка е ключова за един бизнес. С регистрацията на търговска марка вие придобивате изключителни права върху този знак. Това означава, че:

 • можете да я използвате, тоест можете да поставяте знака върху стоките си и да ги предлагате на пазара;
 • можете да се разпореждате с нея, тоест да я прехвърляте или да разрешавате използването й от трети лица;
 • можете да забраните на други лица да използват в своята дейност знак, който е идентичен или много сходен с вашия и създава риск от объркване на стоките и услугите.

Ако някой реши да използва същата или подобна марка, той ще трябва да спре производството и продажбата и да ви плати обезщетение. Държавните органи са длъжни да ви съдействат и да защитят правата ви.

Ако пренебрегнете регистрацията на търговска марка, интелектуалната ви собственост няма да е защитена. Има опасност да загубите целия си пазар или значителна сума пари. Ето защо е важно да подадете заявка навреме.

Процедура за регистрация

Процедурата пред Патентно ведомство гр. София по регистрация на национална търговска марка е следната.

Заявители на търговски марки могат да бъдат както български физически и юридически лица, така и чуждестранни такива. Чуждите физически и юридически лица извършват действия пред Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост. Българският закон не изисква заявителят непременно да е производствено или търговско предприятие, което да произвежда или търгува със стоките, съответно да извършва услугите, за които желае да регистрира търговската марка.

За получаване на регистрация на търговска марка е необходимо да се подаде заявка в Патентното ведомство на Република България – директно, по пощата или по електронен път. Когато заявката се подава по електронен път, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис не са задължителни.

Следва проверка дали са изпълнени изискванията от ЗМГО за установяване датата на подаване на търговска марка. За дата на подаване се счита датата, на която в Патентното ведомство са получени следните документи:

 • искане за регистрация;
 • името и адресът на заявителя;
 • изображение на марката;
 • списък на стоките или услугите, за които се иска регистрация;
 • за колективни и сертификатни марки – правилата за тяхното използване.

Когато тези изисквания не са изпълнени, заявката се смята за неподадена.

Когато са изпълнени всички изисквания, заявката се вписва във входящия регистър на Патентното ведомство на заявките за марки с входящ номер и дата на подаване, които се отбелязват върху нея.

За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване на търговска марка, експертиза и публикация. Когато документът не е приложен, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняване на недостатъка. До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Ако в този срок таксите не са заплатени заявката се счита за оттеглена.

Заявката трябва да се отнася до една търговска марка, предназначена за стоки и/или услуги от един или повече класове по Международната класификация на стоките и услугите. Заявката съдържа:

 • искане за регистрация;
 • идентификационни данни на заявителя;
 • идентификационни данни на представителя по индустриална собственост, когато такъв е упълномощен, в т. ч. пълномощно;
 • адрес за кореспонденция, ако има такъв;
 • претенция за приоритет, ако такъв се претендира, в т.ч. приоритетен документ. Когато има претенция за конвенционен приоритет, в заявката за търговска марка се посочват датата и номерът на първата заявка и страната, в която е подадена. При претенция за изложбен приоритет, в заявката се посочват датата на излагане на стоките или услугите и страната, в която е организирана изложбата;
 • указание за вида на търговската марка;
 • изображение на марката, когато тя е комбинирана, фигуративна или триизмерна или изписване на марката, когато е словна. Изображението на марката трябва да бъде ясно и годно за възпроизвеждане в размер 7/7 см. Към заявката може да се приложи изображение на марката и на електронен носител. Когато марката е триизмерна, изображението трябва да показва нейната триизмерност. Ако един изглед не дава представа за цялостната форма, изображението може да включва и допълнителни изгледи;
 • описание на търговската марка и/или указване на словните й елементи и начинът на изписването им – с букви на кирилица или на латиница, и/ или указание за цвета/цветовете, когато изображението на заявената марка е цветно;
 • данни за предходна заявка, в случаите на разделяне на заявката;
 • списък на стоките и/или услугите и класовете им по Международната класификация на стоките и услугите;
 • декларация за отказ от изключително право върху елемент от марката;
 • номер, дата и приоритет на заявката или регистрацията на марка на Общността, за която е поискано преобразуване в национална заявка;
 • опис на приложените към заявката документи;
 • подпис;
 • за колективни и сертификатни марки се прилагат и правила за използване;
 • документ за платени такси за заявяване, експертиза и публикация.

Заявката за търговска марка трябва да бъде подписана от заявителя или от неговия представител по индустриална собственост. Когато заявителят е юридическо лице, заявката се подписва от лицето, което го представлява по закон. При заявител юридическо лице или едноличен търговец, се изисква и поставянето на печат.

Процедурни срокове

В двумесечен срок от представяне на документа за платени такси се извършва формална експертиза. В случай, че при нея се установят недостатъци, заявителят се уведомява и му се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. Ако в този срок заявителят не отстрани недостатъците производството се прекратява. Когато при проверката се установи, че заявката не се отнася до една търговска марка, в рамките на посочения двумесечен срок, заявителят може да раздели заявката, като разделените заявки запазват датата на подаване, съответно приоритетната дата на първоначалната заявка. При разделяне на заявката се заплаща такса за заявяване, експертиза и публикация, като съдържанието на разделената заявка не трябва да се различава от съдържанието на първоначалната заявка.

В тримесечен срок от приключване на формалната експертиза или от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство, се извършва експертиза относно наличието на абсолютни основания за отказ за регистрация на търговска марка. Когато има основание за отказ за всички или за част от стоките или услугите, заявителят се уведомява като се посочват мотивите за отказа и му се предоставя тримесечен срок за възражение. Ако в рамките на този срок, заявителят не отговори, възрази неоснователно или не ограничи списъка на стоките или услугите се взема решение за пълен или частичен отказ. При частичен отказ, заявителят има възможност  в двумесечен срок от получаване на решението или в производството по разглеждане на жалби срещу решения за отказ да подаде молба за разделяне на заявката.

В едномесечен срок след приключване на експертизата относно наличието на абсолютни основания за отказ, всяка заявка за търговска марка, която отговаря на изискванията на закона се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Международните регистрации, по които Република България е посочена страна, се публикуват в едномесечен срок от уведомяване на ведомството за международната регистрация.

В тримесечен срок от публикацията на търговската марка всяко лице може да подаде възражение срещу регистрацията, респ. срещу признаване на действието на международна регистрация на територията на Република България й въз основа на абсолютните основания за отказ. Възражението се разглежда от отдела по опозиция, като лицето, подало възражението не е участник в производството по заявката. Възражението се изпраща на заявителя, респ. притежателя на международната регистрация, който може да представи становище по него.

Опозиция

В тримесечен срок от публикацията на заявката за търговска марка, определени лица, посочени в закона могат да подадат опозиция срещу регистрацията на марка, респ. срещу признаване на действието на международна регистрация на територията на Република България. Опозицията срещу признаване на действието на международна регистрация се подава в срока между шестия и деветия месец от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Опозицията се подава в два екземпляра, като тя трябва да:

 • е мотивирана;
 • съдържа данни за лицето, подало опозицията;
 • съдържа данни за марката, обект на опозицията;
 • съдържа правното основание, на което се базира;
 • е придружена с доказателства, когато това е необходимо;
 • е придружена с доказателства за общоизвестността или известността на марката, когато опозицията се основава на общоизвестна марка или марка, ползваща се с известност;
 • е придружена с документ за платена такса.

Следва извършване на проверка за допустимост и формална редовност на опозицията.

В случай че опозицията срещу търговска марка е недопустима, се взема решение за не-образуване на производство. Когато се констатират недостатъци по формалната редовност на опозицията, на опонента се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. В случай, че формалните недостатъци не бъдат отстранени, се постановява решение за прекратяване на производството.

Опозицията се разглежда от тричленни състави на отдела по опозиция, които се състоят от трима експерти, единият от които е председател на състава. Страните се уведомяват, че е образувано производство по опозицията, като единият екземпляр от опозицията заедно с доказателствата се изпраща на заявителя на марката, обект на опозиция. Едновременно с това на страните се предоставя тримесечен срок за постигане на споразумение, който започва да тече от датата на изпращане на уведомлението. Този срок може да се удължава двукратно с по три месеца по писмено искане, подписано от страните. Когато страните депозират споразумение, се постановява решение за прекратяване на производството по опозицията. Ако в предвидения за това срок, не бъде постигнато споразумение на заявителя се предоставя двумесечен срок за отговор по опозицията. При представяне на отговор, той се изпраща на опонента за становище, за което му се предоставя едномесечен срок. Съответно при липса на отговор от страна на заявителя се постановява решение въз основа на опозицията и приложените към нея доказателства. С отговора по опозицията, заявителят има възможност да поиска от ответната страна да представи доказателства за реално използване на по-ранната марка в петгодишния период, предхождащ публикацията на заявката, които следва да се представят в двумесечен срок. Единият екземпляр от доказателствата за реално използване на по-ранната марка се изпраща на заявителя като му се предоставя едномесечен срок за становище. Ако опонентът не представи доказателства за реално използване на по-ранната марка, се постановява решение за отхвърляне на опозицията като неоснователна. Съставът на отдела по опозиция постановява решение в рамките на шест месеца от приключване на размяната на кореспонденция между страните. При неоснователност на опозицията, се постановява решение за отхвърлянето й. Когато тя е основателна се взема решение за пълен или частичен отказ на регистрацията на марката.

Публикация

В едномесечен срок от изтичане на срока по чл. 38б, ал. 2 или 3 на ЗМГО, когато не е подадена опозиция или когато опозицията е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение, на заявителя се изпраща уведомление за плащане на такси за регистрация, публикация и издаване на свидетелство и му се предоставя едномесечен срок за плащането им. Таксите могат да бъдат платени в двоен размер до един месец след изтичането на предоставения срок.

При заплащане на таксите, в установения то закона срок се взема решение за регистрация на търговската марка. Марката се вписва в Държавния регистър на марките, публикува се в официалния бюлетин на Патентното ведомство и на заявителя се издава свидетелство за регистрация.

Права върху търговска марка

Правото върху търговска марка, което възниква с нейната регистрация, включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен или сходен на нея. Забраната за използване включва поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки, предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак, вносът или износът на стоките с този знак и използването на знака в търговски книжа и в реклами.

Когато търговската марка е притежание на няколко лица и между тях не е уговорено друго, всяко от тях може да я използва в пълен обем. Правото да се разпореждат с марката (да я прехвърлят, да сключват лицензионни договори, да я залагат и предоставят като обезпечение) се упражнява съвместно от всички съпритежатели, като трябва да е налице тяхното писмено съгласие.

Обжалване

Заявител на търговска марка, който е получил:

 • решение за отказ на регистрацията на абсолютни основания
 • решение за прекратяване на производството по формална експертиза
 • решение на отдела по опозиция
 • може да подаде жалба срещу това решение пред отдел “Спорове” на Патентното ведомство.

За да отговаря на законовите изисквания за допустимост, жалбата трябва:

 • да е подадена не по-късно от три месеца, считано от датата, на която жалбоподателят е получил решението
 • да е придружена от документ за платена такса.

Когато се установи, че тези условия не са изпълнени, на молителя се предоставя едномесечен срок за отстраняването им, в противен случай жалбата е недопустима и производство по нея не се образува. За да отговаря на законовите изисквания за формална редовност, всяка допустима жалба трябва:

 • да съдържа данни за заявката на марката и за жалбоподателя, както и мотиви срещу обжалваното решение
 • когато жалбата се подава чрез представител по индустриална собственост, към нея трябва да се приложи пълномощно на представителя, ако до този момент то не е представено по преписката.

Когато се установи, че тези две условия не са изпълнени, на молителя се предоставя едномесечен срок за отстраняването им, в противен случай жалбата е формално нередовна и производството по нея се прекратява с решение на председателя на Патентното ведомство. Производството се прекратява и тогава, когато жалбоподателят сам оттегли жалбата. Всяка допустима и формално редовна жалба се разглежда от състав на отдел “Спорове”, който се назначава със заповед на председателя на Патентното ведомство и се състои от двама държавни експерти и един юрист. Съставът разглежда мотивите на експертизата за отказ на регистрацията, за прекратяване на производството или за отхвърляне на опозицията, както и мотивите на жалбоподателя и изготвя становище по жалбата, въз основа на което председателят на Патентното ведомство взема решение. Когато жалбата е основателна, председателят на Патентното ведомство или оправомощен от него заместник-председател отменя решението за отказ, за прекратяване на производството или за отхвърляне на опозицията и постановява решение, с което:

 • връща заявката за регистрация на търговска марка – когато е отменил решение за отказ на регистрация;
 • възобновява производството – когато е отменил решение за прекратяването му;
 • връща заявката за търговска марка за повторно разглеждане – когато е установил процедурни нарушения в производството по извършване на експертиза или опозиция.

Посочените решения не подлежат на обжалване по съдебен ред.

Когато жалбата е неоснователна, председателят на Патентното ведомство или оправомощен от него заместник-председател  постановява решение, с което потвърждава решението за отказ на регистрацията на търговска марка, за прекратяване на производството или за отхвърляне на опозицията. Тези решения могат да се обжалват по съдебен ред в тримесечен срок от получаване на решението. Компетентен да разглежда жалбите срещу решенията на председателя на Патентното ведомство е Административен съд – гр. София. Решенията на Административен съд – гр. София могат да се обжалват пред Върховния административен съд, чието решение е окончателно.

Искания за отменяне и заличаване на регистрация

Всяко лице, което счита, че една регистрирана търговска марка:

 • в петгодишен срок от датата на регистрацията й не е започнала да се използва реално на територията на Република България от своя притежател или с негово съгласие за стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването й е било преустановено за непрекъснат петгодишен период от време;
 • е станала обичайно означение за стоката или услугата, за която е регистрирана или
 • се използва по начин, който въвежда в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите, за които марката е регистрирана може да подаде искане за отменяне на регистрацията на тази търговска марка.

Всяко лице, което счита, че регистрацията на марка е била извършена:

 • в нарушение на изискванията за прилагане на ЗМГО по отношение на физическите и юридическите лица
 • в противоречие с абсолютните основания за отказ на регистрация, предвидени в същия закон може да подаде искане за заличаване на регистрацията на тази марка.

Всяко лице с правен интерес, което счита, че една търговска марка е регистрирана:

 • в противоречие с относителните основания за отказ на регистрация, предвидени в ЗМГО
 • е регистрирана недобросъвестно, което е установено с влязло в сила съдебно решение
 • е регистрирана от агент или представител на притежателя й без неговото съгласие
 • е регистрирана в нарушение на по-ранно право на интелектуална собственост
 • регистрираната марка се състои от или съдържа фирмата на друго лице може да подаде искане за заличаване на регистрацията на тази търговска марка.

Исканията могат да се подават в рамките на целия период на действие на регистрацията до отдел “Спорове” на Патентното ведомство. За да отговаря на законовите изисквания за допустимост, искането трябва:

 • да е придружено от документ за платена такса;
 • да съдържа доказателства за правния интерес на молителя, ако такъв се изисква;
 • да е подадено поне 5 години след регистрацията на марката, ако се иска отмяната й поради неизползване.

Когато се установи, че тези условия не са изпълнени, на молителя се предоставя едномесечен срок за отстраняването им, в противен случай искането е недопустимо и производство по него не се образува. За да отговаря на законовите изисквания за формална редовност, всяко допустимо искане трябва:

Когато се установи, че тези условия не са изпълнени, на молителя се предоставя едномесечен срок за отстраняването им, в противен случай искането е недопустимо и производство по него не се образува. За да отговаря на законовите изисквания за формална редовност, всяко допустимо искане трябва:

 • да съдържа данни за молителя, да е мотивирано и да е придружено от доказателства, когато това е необходимо;
 • да е подадено в два екземпляра, както и доказателствата към него;
 • когато искането се подава чрез представител по индустриална собственост, към него трябва да се приложи пълномощно на представителя.

Когато се установи, че тези условия не са изпълнени, на молителя се предоставя едномесечен срок за отстраняването им, в противен случай искането е недопустимо и производство по него не се образува. За да отговаря на законовите изисквания за формална редовност, всяко допустимо искане трябва:

 • да съдържа данни за молителя, да е мотивирано и да е придружено от доказателства, когато това е необходимо
 • да е подадено в два екземпляра, както и доказателствата към него
 • когато искането се подава чрез представител по индустриална собственост, към него трябва да се приложи пълномощно на представителя.

Когато се установи, че тези условия не са изпълнени, на молителя се предоставя едномесечен срок за отстраняването им, в противен случай искането е формално нередовно и производството по него се прекратява с решение на председателя на Патентното ведомство. Производството се прекратява и тогава, когато молителят сам оттегли своето искане или срокът на закрила на атакуваната марка междувременно изтече.

Всяко допустимо и формално редовно искане се разглежда от състав на отдел “Спорове”, който се назначава със заповед на председателя на Патентното ведомство и се състои от трима държавни експерти и двама юристи. Съставът дава възможност на притежателя на атакуваната търговска марка да възрази срещу искането, както и на молителя да изрази становище по възражението. Съставът е оправомощен да иска от страните допълнителни доказателства с цел изясняване на фактите и обстоятелствата по спора.

След като разгледа мотивите на двете страни и проучи представените доказателства, съставът изготвя становище по искането, въз основа на което се взема решение. Когато искането е основателно, председателят на Патентното ведомство или оправомощен от него заместник-председател взема решение за пълно или частично отменяне, респ. заличаване на регистрацията. Когато искането е неоснователно, председателят на Патентното ведомство или оправомощен от него заместник-председател постановява решение, с което отхвърля искането. Тези решения могат да се обжалват по съдебен ред в тримесечен срок от получаването им от лицето, чиито права и законни интереси са засегнати. Компетентен да разглежда жалбите срещу решенията на председателя на Патентното ведомство е Административен съд – гр. София. Решенията на Административен съд – гр. София могат да се обжалват пред Върховния административен съд, чието решение е окончателно.

Правни последици от отменяната

Отменянето на регистрацията на търговска марка при неизползване има действие от началото на петгодишния период на неизползване. В останалите случаи, отменянето на регистрацията има действие от датата на подаване на искането за отменяне. Заличаването на регистрация на марка има действие от датата на подаване на заявката.

Съвети

Предоставяме пет безплатни съвета:

 1. Ефективното упражняване на монополни права става чрез регистриране на търговска марка.

„Развивайте своя бранд чрез регистрация на търговска марка, защото без такава, защитата от нарушители ще бъде трудно постижима.“

Както вече споменахме, всяка регистрация на търговска марка носи монополни (изключителни) права върху регистрирания знак. Монополните права са от особено значение за развитието на бизнеса. Те важат за всички стоки или услуги, за които е получена регистрация на търговската марка. Монополните права при установяване на нарушение гарантират, че държавните органи ще съдействат при действия срещу нарушителя. Чрез монополните права можете да поискате спиране на неправомерната употреба, а нарушителят трябва да заплати обезщетение за пропуснати ползи. Ако игнорирате регистрирането на търговска марка при развитието на бранд, оставате без монополни права.

Какви ползи носят монополните права?

Чрез монополните права притежателят има право да използва или да се разпорежда с регистрираната търговска марка, както и да забранява на други лица да използват в своята дейност защитения знак. Използването на търговска марка се състои в това, че притежателите могат да поставят своя отличителен знак върху своите стоки или да означават своите услуги, когато ги предлагат на пазара. Ако знакът не е регистриран, но стоките и услугите са означени с лого или име, има риск от налагане на глоба за заблуждаващо използване. Разпореждането с монополното право, дава възможност на притежателя да прехвърля, да разрешава използване или да сключва лицензионни договори с трети лица. Не на последно място, чрез монополните права притежателят може да забрани на други лица да използват същия или сходен на неговия знак в търговската си дейност.

 1. Уверете се, че следвате законовите изисквания при регистрация на търговска марка.

„Предварително проучване на знака би било добра идея за да предотвратите провал при регистриране на търговска марка.“

Преди да се пристъпи към регистриране на търговска марка трябва да се обърне специално внимание на изискванията на законодателството по отношение на отличителността на знака. Търговската марка не трябва да бъде описателна, заблуждаваща или да наподобява друга (регистрирана) търговска марка. Това не само може да е вредно за Вашия бранд, а може да доведе до отказ от регистриране на търговската марка.

Какво трябва да се избягва при избора на знак?

За да не бъде описателен даден знак, трябва да се стремите да не използвате дълги думи или изрази, които окачествяват или идентифицират характеристиките на продукта или услугата. Заблуждаваща би била всяка марка, която опитва да създаде грешно впечатление на потребителя. За повишаване на вероятността за успешно регистриране на търговска марка, знакът не трябва да имитира и копира по-ранна марка, която се използва за означаване на идентични стоки или услуги. В закона са включени още изисквания по отношение на знака, които не позволяват регистрация на определени известни географски местоположения, фамилни имена, национални знамена и други хералдически символи.

 1. Избирайте внимателно за кои стоки и услуги да регистрирате марката си.

„Не се оставяйте на фантазията да Ви води, защото класовете при регистрация на търговска марка трябва да се определят на база реални възможности!“

При подаване на заявка за регистрация на търговска марка е задължително да се посочат един или повече класове на стоки и/или услуги, върху които да важат монополните права. Класовете са част от международно приета класификация, при която класове 1 ÷ 34 обхващат стоките, а класове 35 ÷ 45 услуги. Правилното определяне на стоките и услугите за регистрацията на търговската марка зависи изцяло от бизнес плана за развитие на бранда.

Какъв е планът за развитие на бизнеса?

Ако в момента планирате предлагане на определени продукти или извършвате дадени услуги, то регистрацията в тези класове е силно препоръчителна. Добре е при регистриране на марка да предвидите и гамата от продукти и услуги, с която искате да се разширите. От друга страна, не трябва да се изброяват всички възможни стоки и услуги, които потенциално в някой бъдещ момент може да развиете. Това повишава риска от атака на марката по време на процедурата. Освен това марката има по-висока цена, тъй като се заплащат допълнителни класове. Определете ясно крайните цели при регистриране на дадена марка. Ако търсите защита на цялостния бранд, добре е да включите всеки потенциален клас. Ако се интересувате за защита на търговска марка за определен продукт, ограничете класовете само да актуалните към него.

 1. Регистрирайте търговска марка на правилния пазар.

„Избирайте внимателно пазарите от интерес, защото това е определящо за старта на процедурата по регистрация на търговската марка“

Всяка регистрирана търговска марка има териториално действие. Преди регистриране на търговска марка трябва да се опознаят потенциалните пазари. Всяка регистрация на търговска марка може да се потърси по национален, регионален или международен ред. Бизнесите в България, които са готови да защитят своя търговска марка, най-често имат дилема дали да регистрират Българска или Европейска търговска марка. Ако търсите защита само за определена страна като България, САЩ, Русия, Китай или друга конкретна държава, най-добрият вариант е да се заяви търговска марка директно пред местната организация. Ако искате повече от една държава в определен регион, може да се потърси вариант за регионална регистрация. При интерес от различни държави, разпръснати по света, то остава вариантът за международна регистрация на търговска марка.

Какво представляват националната, регионалната или международната търговска марка?

Ако искате да регистрирате например търговска марка само в България, заявката се подава директно в Българско патентно ведомство, с което придобивате национална търговска марка. Пример за регионална регистрация на търговска марка е регистриране на марка на ЕС. Европейската търговска марка е валидна в целия Европейски съюз и се регистрира в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Регистрацията на марка на ЕС е едновременно и алтернатива, и допълнение към регистрацията на търговска марка по национален или международен ред. Регистрираната марка на ЕС предлага еднаква закрила във всички страни от Европейския съюз. При международната регистрация на търговска марка може да изберете различни държави от интерес. Защитата се получава само чрез една заявка на един от официалните езици и се заплаща само една такса. Тогава чрез една заявка, получавате защита пред всички посочени страни.

 1. Имайте търпение, защото процесът по регистриране на търговска марка отнема време…

„Не е важна продължителността процедурата по регистриране, ако постигнете успешна регистрация на търговска марка!“

Най-важното при търсенето на защита на търговска марка е търпението. Независимо от процедурата, по която се търси регистриране на търговска марка, процесът на регистрация отнема най-малко 6 месеца. Понякога процедурата не минава гладко и регистрацията може да се забави година, а дори и повече. Всеки съвет до този момент беше насочен към специфични изисквания, на които трябва да отговоря заявката или знакът. Спазването на тези съвети до голяма степен би повишило шансовете за успешно регистриране на търговска марка. Въпреки това винаги е възможно да се появят непредвидени обстоятелства.

Защо процедурата отнема толкова време?

При регистриране на търговска марка, заявката преминава през последователни етапи. Всичко започва с подаване на самата заявка и заплащане на такси. Получената заявка подлежи на проверка от регистриращата организация. Тази проверка обичайно е с продължителност между 1 – 3 месеца. Ако заявката е оформена, съгласно всички изисквания и има платени такси, преминава се през фаза по опозиция. При опозиция трябва да се изчакат 3 месеца, в които трети лица могат да възразят срещу регистрацията. Ако се получи опозиция, това не означава, че марката няма да бъде регистрирана. Процедурата просто ще бъде спряна до разрешаване на спора. В такива ситуации е възможно да използвате услугите на представител по индустриална собственост за посредничество и разрешаване на спора. След приключване на фазата по опозиция, е необходимо техническо време за регистриране на търговската марка. Докато изчаквате да премине цялата процедура, трябва да знаете, че защитата започва да тече от датата на подаване.