ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Абревиатурата „ТРЗ“ означава труд и работна заплата. Личен състав се ангажира с изготвянето на трудовите договори.

Какво предлагаме?

Абревиатурата „ТРЗ“ означава труд и работна заплата. Тази дейност се изразява в изчисляването на трудовите възнаграждения на персонала, отработеното време и определянето на осигурителните вноски и данъците върху доходите на физическите лица.

Личен състав се ангажира с изготвянето на трудовите договори и допълнителните споразумения за тяхното изменение, заповедите за отпуск, болничните листове и други подобни документи, които са част от трудовите правоотношение на предприятието с неговите служители.

И двете дейности са свързани със спазването на трудовото законодателство, законови срокове за изпращане на декларации, уведомления, болнични листа и други.

Предлагаме да извършваме следните ТРЗ услуги вместо Вас:

 • Изготвяне на трудови договори;
 • Изготвяне на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда и подаване в НАП;
 • Изчисляване на трудовото възнаграждение на работниците и служителите във фирмата (основна заплата, класове, социални надбавки, бонуси и др.);
 • Изчисляване на дължимите данъци и осигуровки, за сметка на работодателя и за сметка на осигуреното лице;
 • Съставяне на разплащателни ведомости за заплати, сметки за изплатени суми, начисляване на осигуровки, данъци и осчетоводяването им;
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки и данъци;
 • Оформяне на трудови книжки и заповеди за уволнение, служебни бележки и удостоверения;
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър в ТД на НАП
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми по граждански договори;
 • Изготвяне и подаване на Декларация 1 към НОИ за осигурените лица;
 • Изготвяне и подаване на Декларация 6 към НАП за дължимите/внесени данъци и осигуровки по трудови и извън трудови възнаграждения на персонала;
 • Подготовка на файл с данни, подходящ за импорт в счетоводна програма.

ТРЗ калкулатор

Кей енд Джи файнанс извършва ТРЗ услуги срещу заплащане в зависимост от заетите лица:

 • До 10 човека 20 лв. на заето лице;
 • От 11 до 40 човека 15 лв. на заето лице;
 • Над 40 човека – по договаряне.

Какво се включва в понятието „ТРЗ“?

Това е една от услугите, които специализираните счетоводни къщи предлагат на своите клиенти. Възлагането на подобни услуги на външна компания означава отпадане на нуждата от поддържане на собствен ТРЗ отдел, заедно с всички съпътстващи разходи. В този смисъл може да се каже, че подобна практика спестява както средства, така и ценно време.

Какво е Отдел ТРЗ

Отделът по труда и заплащането обикновено отговаря за редица функции, свързани с управлението на персонала и заплатите в организацията. Ето някои от основните функции, изпълнявани от този отдел:

 • Разработване и прилагане на политика за заплащане: Отделът по труда и заплащането разработва и актуализира политиката за заплащане на компанията. Той определя структурата на заплатите, включително основна заплата, допълнителни надбавки, премии и възнаграждения.
 • Управление на системата за компенсации и обезщетения: Отделът отговаря за управлението на системата за компенсации и обезщетения за служителите. Това може да включва обезщетения, компенсации за разходи за обучение и развитие, здравно осигуряване и пенсионни планове.
 • Изчисляване и изплащане на заплати: Отделът обработва данни за работно време, отпуски, болнични и други фактори, които влияят върху заплатите на служителите. Той също така отговаря за навременното изчисляване и изплащане на заплатите, като се вземат предвид данъци, удръжки и други удръжки.
 • Спазване на законодателството: Отделът по труда и заплатите прилага съответните закони за труда и заплатите. Това включва спазване на минималните заплати, часове работа, заплащане на извънреден труд и социалноосигурителни вноски.
 • Анализ и докладване: Отделът събира и анализира данни за труда и заплатите, като предоставя на ръководството и другите заинтересовани страни информация за разходите за персонал, изпълнението на заплатите и други показатели.
 • Обучение и консултиране: Отделът предоставя обучение и съвети на служители и мениджъри по въпроси, свързани с възнагражденията, политиката за персонала и свързаното законодателство.

Основни функции на отдела ТРЗ

1. Изготвяне на трудови договори

Това е една от най-важните икономически дейности във всяка фирма. Когато се назначава даден служител, освен трудов договор е необходимо да се изготвят и редица други документи. В това число заповед за назначаване, длъжностна характеристика, както и допълнителни споразумения към въпросния трудов договор. Също така трябва да се подаде в НАП нужната информация относно назначаването на новия служител. Ако не искате или нямате възможност да се занимавате с всички изброени ТРЗ дейности, спокойно можете да ги прехвърлите към външен изпълнител и да се освободите от досадните задължения и отговорности.

2. Създаване на месечна ведомост и фишове за заплати

Това е дейност на ТРЗ отдела с особено голямо значение, защото трябва да се практикува всеки месец. Месечната ведомост и фишовете за заплати са документи, чието изготвяне е абсолютно задължително. Това са документите, които имат най-дълъг задължителен срок на съхранение – 50 години! Изготвянето на ведомостите е твърде трудоемка дейност, особено ако фирмата разполага с голям брой служители. Затова е добра решение да се доверите на специализирана счетоводна къща, предоставяща ТРЗ услуги на своите клиенти. Специалистите, работещи в подобни счетоводни къщи, имат богат опит в извършването на ТРЗ услуги, и за тях няма да е никакъв проблем да направят необходимите изчисления и да изготвят споменатите ТРЗ документи.

3. Контакти с различни институции

Спецификата на ТРЗ дейностите на всяка компания, неизменно са свързани с контакт с най-различни институции. Още при назначаване на даден служител, своевременно трябва да се представя необходимата информация в НАП. НАП също така изисква редовно представяне на данни за осигурените лица в регистъра на НОИ. Често се налагат и контакти с представители на Главна Инспекции по труда към Министерството на труда и социалната политика. Неразделна част от ТРЗ дейностите е изготвянето на платежни и документи за on-line банкиране, както и оформянето на служебни бележки за болнични и отпуски.

4. Други ТРЗ дейности

В ТРЗ услугите се включват и други разнообразни дейности. Сред тях са: изготвяне на документи за прекратяване на трудовите взаимоотношения със служители, регистрация и пререгистрация на трудови договори и консултации във връзка с формата на наемане на персонала. За да сте сигурни, че тези ТРЗ дейности ще бъдат осъществени прецизно и в нужните срокове, е добре да заложите на опита и професионализма на специализирана счетоводна къща.

Как да изберете партньор!

1. Уточнете Вашите потребности.

Необходимо е да уточните за себе си какво точно искате и очаквате от счетоводната къща, чиито ТРЗ услуги евентуално ще използвате. Всички ТРЗ дейности ли имате намерение да й възложите или само част от тях? В какви срокове очаквате да са на разположение представителите на счетоводната къща при възникване на извънредни ситуации? Добре е да си отговорите на тези и други важни въпроси, преди да се свържете с конкретна счетоводна фирма., Така ще можете по-добре да прецените дали тя отговаря на изискванията и очакванията ви за надежден партньор във връзка с предоставянето на ТРЗ услуги.

2. Проучете счетоводната къща

Има много начини да направите това. От внимателно разглеждане на нейния сайт и описанията на ТРЗ услугите, които предлага, до търсене на мнения и коментари за нея в онлайн пространството. Колкото повече информация от различни източници съберете за счетоводната къща, толкова по-добре ще можете да прецените дали тя е способна да извърши качествено и надеждно ТРЗ дейностите, които искате да й възложите.

3. Направете предварителна среща

Препоръчително е преди сключването на договор със съответната счетоводна къща да направите предварителна среща с нейни представители. Среща, на която да поясните собствените си изисквания и очаквания към тях, и да се разберете за това как ще протича цялостният процес по комуникация и обмен на информация. В допълнение, срещата ще ви бъде доста полезна от гледна точка преценяване на професионализма и етиката на бъдещия си партньор по отношение на ТРЗ дейностите, както и на неговите познания и опит в бранша.

4. Поискайте референции

Добра идея е също така да поискате референции от предишни клиенти на счетоводната къща, които да ви покажат как се е справяла тя с дейността и задачите си във времето. Идеален би бил вариантът съответните референции да са свързани конкретно с предоставянето на ТРЗ услуги. Подобни референции ще ви бъдат много по-полезни относно вземането на крайно решение за избора на надежден партньор в този аспект.

ТРЗ - Доверете се на нас

Счетоводна кантора Кей енд Джи файнанс предлага еднократни и абонаментни счетоводни услуги (в това число и ТРЗ услуги), както и трудово – правни и осигурителни консултации. Нашите специалисти се отличават с висок професионализъм и богат опит в сферата. Те ще ви помогнат за разрешаването на всички проблеми и въпроси, свързани с ТРЗ дейностите. От регистрация и пререгистрация на трудови договори до изготвяне на платежни и документи за on-line банкиране, и представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии.

Изберете ТРЗ услугите на счетоводна кантора Кей енд Джи файнанс и се сдобийте с надежден партньор, който ще ви помогне да спестите време и разходи, и да насочите вниманието си изцяло към утвърждаване на пазарните позиции на фирмата.