СЧЕТОВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНА ФИРМА

Строителството е продължителен процес от създаване на строителен план, внасяне на чертежи, одобряването им от архитект, валидирането им от общината, стартирането на дейността.

Счетоводство на строителна фирма

Строителството е продължителен процес от създаване на строителен план, внасяне на чертежи, одобряването им от архитект, валидирането им от общината, стартирането на дейността и най-накрая – завършването на обекта и неговото описване. Процесът се усложнява от това, че повечето фирми извършват строителство на повече от един обект.

Всеки един от етапите на строителство е свързана с аванси, приходи, разходи, вземания, задължения, погашения на кредити, усвояване на аванси и други специфични за строителството счетоводни операции.

Затова е крайно необходимо всяка една строителна фирма да разполага с достатъчно надежден счетоводител, който да осчетоводява всяка стопанска операция. В крайна сметка за мениджмънта на строителната фирма е важно да знае всеки обект с какви разходи е извършен и какви са приходите от него.

Естествено, за целта са ви необходими образовани и с необходимия опит специалисти, които да ви предложат качествени счетоводни услуги от реномирана кантора, каквато е Кей енд Джи файнанс.

Съгласно законовите разпоредби, регламентиращи строителния бранш, преди всяка дейност, свързана с изграждане или събаряне на даден обект, трябва да се подпише договор между собственика на обекта (възложител) и строителната компания (изпълнител). В него трябва да е посочена твърда цена, като по този начин се тя може да бъде осчетоводена.

Ключови счетоводни аспекти

Счетоводството на строителна фирма също има свои собствени характеристики и изисква отчитане на различни аспекти от дейността на фирмата. Ето някои ключови счетоводни аспекти, които се отнасят за строителните фирми:

  1. Отчитане на разходите за материали: Строителната фирма трябва да води отчет за всички разходи за строителни материали като цимент, тухли, метали, електрическо оборудване и други необходими материали. Важно е правилно да се отразяват тези разходи в счетоводството и да проследяват запасите от материали.
  2. Счетоводство на труда: Строителната фирма трябва да отчита разходите за труд, включително заплати на строителни работници, наеми на машини и оборудване, застраховка на служители и други свързани разходи. Тези разходи трябва да бъдат правилно осчетоводени и отразени в счетоводството.
  3. Договорно счетоводство: Строителната фирма често работи въз основа на договори с клиенти. Отчитането на договора включва проследяване на приходите от всеки договор, отчитане на разходите, свързани с изпълнението на работата и оценка на финансовото състояние на всеки проект.
  4. Счетоводство за подизпълнители и доставчици: В строителната индустрия често участват подизпълнители и доставчици. Фирмата трябва да съхранява записи на всички финансови транзакции с тях, включително фактуриране, плащане и дълг.
  5. Отчитане на амортизацията и дълготрайните активи: Строителната фирма обикновено има дълготрайни активи като недвижими имоти, сгради, машини и оборудване. Важно е да се вземе предвид амортизацията на тези активи и правилно да се отрази тяхната цена и амортизация в счетоводството.
  6. Данъчно счетоводство и съответствие: Строителната компания трябва да спазва всички данъчни изисквания, свързани с нейните дейности, като плащане на данък върху добавената стойност (ДДС), данъците върху доходите и печалбите и други данъци. Редовното счетоводно обслужване и изготвянето на данъчни декларации са важна част от счетоводството.
  7. Годишни и междинни финансови отчети: Строителната фирма трябва да изготви финансови отчети като баланс, отчет за доходите, отчет за паричните потоци и други отчети, които помагат да се оцени финансовото състояние и резултатите на компанията.

Предвид сложността и спецификата на воденето на счетоводство за строителните фирми, препоръчително е да възложите тази трудоемка и много отговорна работа на професионални счетоводители или счетоводна кантора, за да осигурите правилно счетоводство и спазване на данъците от вашата строителна фирма. Кей енд Джи файнанс е в състояние да ви помогне.