ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

Регистрацията на ЕТ не е особено сложна процедура и много хора предпочитат да извършват стопанска дейност като еднолични търговци.

Регистрация на едноличен търговец ( ЕТ )

Регистрацията на ЕТ не е особено сложна процедура и много хора предпочитат да извършват стопанска дейност като еднолични търговци по следните причини:

 • По-евтино е;
 • По-лесно е;
 • Не се изисква капитал.

По принцип и трите са верни. Въпросът е има ли недостатъци след като има и няколко предимства пред регистрацията на фирма ЕООД? Отговорът на въпроса е категорично „да“.

Кои са изискванията за регистрация като едноличен търговец?

 • Лицето да е навършило 18 години и да не страда от сериозни психически заболявания;
 • Местожителството да е в България;
 • Лицето да не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
 • Ако лицето е било обявявано в несъстоятелност, то правата му трябва да са възстановени;
 • Лицето да не е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години;
 • Лицето да не е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Как се извършва регистрация на фирма ЕТ?

 1. Първо трябва да се избере име на фирмата, която ще се регистрира. Има законово изискване за наименованието на ЕТ-то. Фирмата трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име на търговеца. Преди да се попълнят документите за регистрация, трябва да се провери дали името, с което ще се регистрира като ЕТ е свободно.
 2. Документите за регистрация на фирма ЕТ са:
 • Заявление за вписване на обстоятелствата относно ЕТ.
 • Декларация по чл. 57 и чл. 58 от Търговския закон.
 • Декларация по чл. 57, ал. 4 Търговския закон.
 • Декларация за истинността на заявените обстоятелства – това е декларация по чл. 13, ал. 4, ЗТР.
 • Лиценз – но само, ако дейността е подчинена на специален режим.
 • Образец от подписа на търговеца – т.н. спесимен.
 1. Необходимо е да заплатя държавна такса за регистрация на фирма по сметката на Агенция по вписванията.

Времето за регистрация е от 1 до 3 дни Агенция по вписвания трябва да даде отговор.

Регистрация на ЕТ цена: Трябва да платите 130 лв. хонорар за регистрация на фирма + 35 лв. държавна такса (ако е по електронен път 25 лв.) + 2 лв. банков превод + 6 лв. за нотариална заверка = 173 лв.

Правна култура

Единоличен търговец (също наричан и самостоятелен търговец или физическо лице с търговска дейност) е физическо лице, което извършва търговска дейност на индивидуална основа без да се свързва с други партньори или да създава юридическо лице, като дружество или обществено дружество.Трябва да се отбележи най-важното – ЕТ не е отделен правен субект от физическото лице, което учредява фирмата. Какво означава това? Най-грубо обяснено, това означава, че регистрирайки се като едноличен търговец, физическото лице просто придобива качеството търговец без в правната действителност да възниква друг правен субект. При ЕООД например, фирмата е отделен правен субект от своя собственик.

Единоличният търговец е некапиталово търговско дружество и при регистрацията не се изисква предварително внасяне на капитал и откриване на набирателна сметка. Това прави регистрацията и стартирането на дейността по-евтино за собственика.

Единоличният търговец е отговорен за своите действия и задължения с цялото си имущество. Това означава, че в случай на задължения или гражданска отговорност, личното му имущество може да бъде използвано за покриване на вредите.

Единоличният търговец има право да използва свое лично име или фирмено наименование за своята дейност. Той може да регистрира своята дейност и да получи търговски регистрационен номер, ако това се изисква от закона в съответната юрисдикция.

При единоличен търговец не се прави разграничение между личното и бизнес имущество. Това означава, че при отсъствие на правно обособено дружество, бизнесът и личните средства на единоличния търговец се считат за едно и също.

В зависимост от юрисдикцията, в която се упражнява дейността, единоличният търговец може да бъде обект на различни правила и регулации. За конкретна информация и съвети относно единоличния търговец е препоръчително да се консултирате с правен съветник.

За да се регистрирате като едноличен търговец, трябва да следвате процедурата, която беше описана по-горе.

Недостатъците на едноличния търговец

Основните недостатъци на едноличния търговец са следните:

 1. Няма ограничена отговорност (ако ЕТ има задължения, те са и твои);
 2. Няма как във фирмата да влезне съдружник;
 3. При прехвърлянето на фирмата винаги отговорен е и продавачът.

По точка първа. Главният недостатък на ЕТ, е възможността кредиторите му да насочат изпълнението към имуществото на физическото лице. Това означава, че ако фирмата натрупа задължения към някого, той има право да си ги поиска от  физическото лице и да осребри личното му имущество.

По точка втора – това е така, защото едноличният търговец е просто качество на едно физическо лице. Не е дружество, което може да има съдружници. Съдружникът е лице, което може да помогне за развитие на бизнеса, за усилване на капиталовия му капацитет.

По точка трета – прехвърлянето на фирмата на ЕТ винаги става само с прехвърляне на предприятието. Прехвърлителят винаги е солидарно отговорен заедно с купувача за 6 месеца, като през този период кредиторите имат право първо да насочат претенциите си към продавача.

За да бъдем максимално обективни, трябва да изтъкнем и един условен плюс на откриване на едноличния търговец – ЕТ може да работи на патентен данък. Това е условен плюс, защото не всички ЕТ могат да се възползват от това, а само тези, с малки обороти (под 50 000 лева годишно), които извършват патентни дейности.

Ето кои са те:

   • Режимът на облагане с патентен данък е регламентиран в чл. 61з-61п от Закона за местните данъци и такси.
   • Обект на облагане. С годишен патентен данък се облагат дейностите, посочени в приложение № 4 от закона:
   • места за настаняване с не повече от 20 стаи;
   • заведения за хранене и развлечения (ресторанти, кафе-сладкарници, барове и други);
   • търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта;
   • услуги (дърводелски, шивашки, обущарски, фризьорски, машинописни, козметични, часовникарски, тапицерски, авторемонтни, стъкларски и други);
   • продажба на вестници, списания и други;
   • игри с развлекателен характер (минифутбол, тенис на маса и други);
   • заложни къщи;
   • услуги с атрактивен характер (корабчета, влакчета, въртележки);
   • обучение на водачи на моторни превозни средства;
   • платени паркинги.