РЕГИСТРАЦИЯ НА АД

Кей енд Джи файнанс изготвя всички необходими документи за учредяване и регистриране на акционерно дружество.

Регистрация на АД

Кей енд Джи файнанс изготвя всички необходими документи за учредяване и регистриране на акционерно дружество. Нашите експерти ще Ви консултират за размера и структурата на капитала, вида, купюра и броя на акциите, формализиране на интересите на акционерите в устава на дружеството. Ние можем да организираме и проведем учредяването на акционерното дружество. След подготовка на документите, Кей енд Джи файнанс ги заявява за вписване в Търговския регистър. В случай, че имате необходимост, можем да Ви предоставим и счетоводно обслужване на новосъздадената фирма.

Цената на услугата е конкурентна и зависи от размера на капитала, броя на акционерите, вида и структурата на акциите, както и от сложността на устава на акционерното дружество.

С нас регистрацията на фирма може да стане бързо и лесно!

Какво трябва да направите, за да регистрирате акционерно дружество?

Регистрацията на акционерното дружество (АД) се извършва след учредяване на дружеството.

Учредяването на АД се изразява в следното:

 1. Провежда се Учредително събрание – на Учредителното събрание трябва да присъстват всички лица, които записват акции. Учредителите могат да присъстват лично или да се представляват от пълномощник с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите. Не може да има незаписани акции – срещу всяка акция трябва да има акционер

Учредители могат да бъдат едно или повече физически или юридически лица. Юридическите лица с нестопанска цел също могат да бъдат учредители.

Учредители са лицата, които са записали акции на Учредителното събрание.

На това Учредително събрание се взимат 4 решения:

 • Решение за учредяване на самото дружество – това решение трябва да се вземе с единодушие;
 • Приема се Устава на АД. Той съдържа фирмата, седалището, адреса на управление; в него се уреждат въпросите свързани с капитала, вида и броя на акциите, номиналната стойност на отделната акция; отношенията между акционерите и дружеството; определят се органите на дружеството и се избира една от двете системи на Управление и всички други важни въпроси. Това решение трябва също да се вземе с единодушие; когато АД се учредява от едно лице, вместо Устав се съставя Учредителен акт.
 • За установяване на размера на разноските по учредяването;
 • Избира се Надзорен съвет, съответно Съвет на директорите.

Взетите решения се записват в Протокол.

 1. Правят се вноски /Набиране на капитала/.

Към момента на Учредяването на АД трябва да има минимален капитал. Търговският закон изисква да се направят вноски, които по стойност да са равни най-малко на 25% от записания капитал. Паричните вноски се правят по набирателна банкова сметка, която се открива на името на дружеството от Управителния орган. Разпореждането със средствата от набирателната сметка се извършва по решение на Управителния орган. След учредяването парите по набирателната сметка се прехвърлят по друга сметка на името на дружеството.

Ако дружеството не се учреди в 3-месечен срок от извършване на вноските, учредителите могат да изтеглят вноските си в пълен размер.

 1. Подава се Заявление за вписване в Търговския регистър, към което се прилагат следните документи:
 • Уставът или Учредителен акт при ЕАД
 • Протоколът от Учредителното събрание, съставен, съгласно изискванията на закона
 • Протоколът от заседание на надзорния съвет за избор на членове на управителния съвет (при двустепенна система на управление)
 • Протоколът от заседание на съвета на директорите, съответно управителният съвет, за избор на лица, които да представляват дружеството
 • Списъкът на лицата, записали акции при учредяването, удостоверен от управителния съвет или от съвета на директорите
 • Декларации по чл.160, ал.2 от Търговския закон от учредителите
 • Нотариално заверено съгласие и декларация по чл.234, ал.3 от Търговския закон от членовете на органите на управление на дружеството
 • Документ от банката за внесени парични вноски
 • Ако се прави непарична вноска – съгласие в писмена форма с нотариално заверен подпис на вносителя и заключението на вещо лице
 • Лицензът или разрешението за извършване на банкова, застрахователна дейност, дейност на регулиран пазар на финансови инструменти, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и други дейности, за които отделен закон предвижда това
 • Документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност за член на управителен орган съгласно изискванията на закон
 • Документ, установяващ съществуването на юридическо лице – учредител, и установяващ лицата, които го представляват по националния му закон ( само за юридическо лице – учредител, което не е учредено по българското право, или юридическо лице, или юридическо лице – учредител, което не е вписано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
 • Решение на съответния орган на юридическо лице-акционер за участие в Акционерно дружество
 • Ако уставът допуска член на съвет да може да бъде юридическо лице – решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител на члена за изпълнение на задълженията му в съвета, както и документът, установяващ съществуването на юридическото лице и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон, ако лицето не е учредено по българското право или не е вписано в Тъговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
 • Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и представените за обявяване актове
 • Документ за платена държавна такса

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, консултация или съдействие за регистрация на АД, свържете се с нас на тел.: 088 762 1933 или по e-mail: office@kgf.bg

Какво е Акционерно Дружество ( АД )

Акционерно дружество (АД) или акционерно дружество (АД) е правна форма на предприятие, в което участниците (акционери) имат акции, посочващи техния дял в уставния капитал на дружеството. Акционерите притежават акции и имат определени права, като право на дивиденти, право на участие в управлението на дружеството и право да получат остатъка от имуществото при ликвидацията му.

Акционерно дружество (АД) е разновидност на търговско дружество като наред с Дружеството за ограничена отговорност (ООД) е едно от най-предпочитаните за България. Както и при ООД, АД отговаря пред своите кредитори с имуществото си, съответно акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на своите акции. Акционерното дружество може да бъде публично или закрито. Публичното акционерно дружество котира своите акции на фондовата борса и може да привлече широк кръг инвеститори. Затвореното акционерно дружество обикновено има ограничен брой акционери, които обикновено са роднини, съдружници или приятели.

Акционерното дружество има правна и финансова независимост и отговаря за задълженията си към кредиторите. Дейностите му се уреждат от законите на страната, в която е регистрирано.

Акционерното дружество е често срещана форма на бизнес организация, особено за големи и средни предприятия, тъй като ви позволява да привличате инвестиции, да управлявате компания и да разпределяте рисковете между акционерите.

Кога е необходима регистрация на акционерно дружество

Най-често регистрация на АД е необходима, когато стопанската дейност на дружеството ще изисква обединяването на усилията на повече хора. Това предполага и намирането на значителни по размер парични средства. Също така, ако има специални закони, които изрично предвиждат, че определени дейности могат да се осъществяват само от акционерни дружества.

Учредително събрание

АД може да бъде учредено от едно или повече български и чуждестранни физически или юридически лица (търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел). Когато юридическо лице участва в АД, правата му като акционер се упражняват от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено лице.

Малолетни и непълнолетни лица не могат да бъдат учредители. Те обаче могат да придобият акции след учредяването и да бъдат акционери.

На учредителното събрание трябва да присъстват всички лица, които записват акции. Акционер може да бъде представляван и от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

На Учредителното събрание се вземат решения за:

 • учредяване на АД;
 • приемане на Устава;
 • установяване размера на разноските по учредяването;
 • избор на съвет на директорите (при едностепенна система на управление), респ. надзорен съвет (при двустепенна система на управление).

Когато АД се учредява от едно лице, се съставя учредителен акт.

Капитал и акции

Минималният размер на капитала за регистрация на АД е 50 000 лева.

Минималната номинална стойност на една акция е 1 лев.

За регистрация на АД е необходимо всеки акционер да внесе поне 25% от стойността на всяка записана акция. Останалата част се внася в срок, определен в устава, но не повече от две години от вписването на дружеството в търговския регистър. Отделните акционери могат да направят частичните вноски в различно съотношение, ако това е предвидено изрично в устава.

Капиталът на дружеството трябва да бъде внесен по специална набирателна сметка в банка. Тя се открива от лицето, избрано за изпълнителен директор.

Банките изискват:

 • оригиналите на протокола от учредителното събрание,
 • устава,
 • списъка на лицата, записали акции и
 • протокола на Съвета на директорите/Управителния съвет за избор на изпълнителен директор.

Всеки акционер внася стойността на записаните от него акции от капитала по набирателната сметка. Заради изискванията, свързани с мерките срещу изпирането на пари, някои банки могат да изискат копия на документите за самоличност на всички членове на Съвета на директорите, Управителния и Надзорния съвет, както и на акционерите.

Когато капиталът включва непарична вноска (апорт), необходимо е първо да се премине през процедура за нейната оценка. Тя се извършва от 3 вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията. Агенцията определя и тяхното възнаграждение. Ако в капитала се апортира недвижим имот, уставът трябва да е нотариално заверен. В този случай, към заявлението за регистрация се прилагат заключението на вещите лица, нотариално заверено съгласие на вносителя на непаричната вноска, декларация по чл. 264 от ДОПК и др.

Съветът на директорите, респ. Управителният съвет, избира от своя състав един или няколко изпълнителни директори. Те могат да представляват АД заедно или поотделно.

Изключително важно е прецизното формулиране на клаузите на устава. Това е необходимо, за да се избегнат бъдещи спорове между акционерите и всеки от тях да защити интересите си. Трябва внимателно да се обмислят мнозинствата при гласуване в общото събрание.

Преди разписване на документите, препоръчваме да се направи справка в Търговския регистър дали вече има регистрирана фирма със същото наименование и дали избраното име не е запазено от някой друг. Имайте предвид, че името на дружеството не може да съдържа определени символи или знаци. Неправилният избор на име е сред най-честите причини за отказ за регистрация на АД.

Подаване на документите в търговския регистър

Документите за регистрация на АД се подават по електронен път. Заявлението се подписва с електронен подпис.

Заявлението А5 и приложените към него документи могат да бъдат подадени лично от лицето, избрано за изпълнителен директор. Когато АД има повече от един изпълнителен директор, които могат самостоятелно да представляват дружеството, заявлението може да подаде и само единият от тях. Ако те представляват дружеството само заедно, тогава заявлението се подава и подписва от всички.

Адвокат, упълномощен с изрично писмено пълномощно, също може да подаде документите за регистрация. Не се изисква адвокатското пълномощно и Заявлението А5 да бъдат нотариално заверени.

Документите могат да се подадат и от обикновен пълномощник, който трябва да подпише декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ. Той трябва да разполага с изрично нотариално заверено пълномощно. В този случай, самото Заявление А5 също трябва задължително да бъде с нотариална заверка на подписа на изпълнителния директор.

Държавни такси

Държавната такса за регистрация на АД в търговския регистър е 180 лева.

Срок за регистрация

Длъжностното лице по регистрацията трябва да впише новото АД в Търговския регистър на следващия работен ден след подаване на документите.

Заявленията за първоначална регистрация се разглеждат с предимство, но е възможно да има и забавяне. Най-често то е между 3 и 5 работни дни.

Ако към заявлението не е приложен някой документ или той няма изискуемото от закона съдържание, длъжностното лице дава указания. Те се публикуват на интернет страницата на търговския регистър или се изпращат на ел.поща, ако в заявлението е посочена такава. Указанията трябва да се изпълнят в 3-дневен срок. След изпълнението им, новата фирма се вписва в Търговския регистър.

Ако обаче в документите има недостатък, който не може да бъде отстранен, длъжностното лице директно отказва регистрацията на АД. Напр. ако вече има регистрирано АД със същото име или в предмета на дейност е посочена дейност, за която се изисква предварително разрешение.

Отказът може да бъде обжалван в 7-дневен срок от връчването му пред окръжния съд по седалището на АД. Жалбата се подава чрез Агенцията по вписванията.