РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС

Тази регистрация е от особено значение за търговците, които закупуват стоките с включено ДДС.

Регистрация по ДДС

Необходимост от регистрация на фирма по ДДС на фирма може да възникне при различни случаи. Тази регистрация е от особено значение за търговците, които закупуват стоките с включено ДДС. Също така регистрацията на фирма по ЗДДС е задължителна, в случаите когато тя получава или доставя стоки или услуги от данъчно задължени лица от Европейския съюз. Регистрацията на фирми по ЗДДС може да бъде доброволна, когато не са налице условията за задължителна регистрация (чл. 100, ал. 1 от ЗДДС).

Кей енд Джи файнанс е в състояние да извърши регистрацията по ЗДДС вместо Вас на конкурентна цена.

А. Задължителна регистрация по ЗДДС

Регистрирането на фирма по ЗДДС става задължително при достигане на облагаем оборот от 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Регистрацията трябва да направите в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който сте достигнали този оборот като подадете заявление за регистрация (чл. 96, ал.1 първо изречение от ЗДДС).

Когато този оборот е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът (чл. 96, ал. 1, второ изречение от ЗДДС).

Облагаемият оборот e сумата от данъчните основи на извършените:

 • облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
 • доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС;
 • доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.

В облагаемия оборот се включват:

 • получените авансови плащания по доставки по чл. 96 ал. 2 от ЗДДС, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие на ВОД;
 • оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато той е регистрирано лице на основание,  различно от чл.  96 от ЗДДС (посочено по-горе) или чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, или е нерегистрирано лице – за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди преобразуването или прехвърлянето (в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДС)
 • при непарична вноска на предприятие или обособена част от него. В този случай се взема предвид оборотът, реализиран при осъществяване на прехвърлените дейности от преобразуващия се или отчуждителя, а при невъзможност същият да бъде определен в зависимост от дейностите – пропорционално на прехвърлените активи;
 • при отделяне или разделяне;

Всички данъчно задължени лица са длъжни да определят облагаемия си оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС след изтичане на всеки календарен месец за предходните 12 месеца преди текущия, както и ежедневно за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия. В облагаемия оборот на данъчно задължените лица, установени на територията на страната, които са регистрирани само на основание чл. 156 от ЗДДС (за прилагане на режим в Съюза), се включват доставките с място на изпълнение на територията на страната, за които не се прилага режимаът (чл. 73, ал. 1, трето изр. от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.).

В облагаемия оборот не се включват доставките на финансови и застрахователни услуги, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките, за които данъкът е изискуем от получателя, подробно описани в чл. 82, ал. 2 и 3 от ЗДДС.

В облагаемият оборот не се включват извършените доставки по чл. 21, ал. 6 от ЗДДС с място на изпълнение територията на страната от лице:

 • регистрирано на основание чл. 154 или регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза;
 • регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което няма постоянен обект на територията на страната;

Б. Регистрация по избор

Право да се регистрира по ЗДДС има всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация (чл. 100, ал. 1 от ЗДДС).

Регистрация при вътреобщностни придобивания

Всяко данъчно задължено и данъчно незадължено юридическо лице, за които не са налице условията за задължителна регистрация за извършено вътреобщностно придобиване на стоки, имат право да се регистрират по този закон по избор за извършено вътреобщностно придобиване (чл. 100, ал. 2 от ЗДДС). Вижте повече в заглавието: Регистрация при вътреобщностни придобивания по-долу в текста.

В. Други основания за регистрация по ДДС

Регистрация по вътреобщностно придобиване ( ВОП )

Всяко юридическо лице има право да се регистрира по този закон по избор за извършено вътреобщностно придобиване настоки (чл. 100, ал. 2 от ЗДДС).

Регистрирането на фирма по ЗДДС става задължително, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания на стоки  за текуща календарна година надвиши 20 000 лева (чл. 99 от ЗДДС). Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата-членка, от която стоките са транспортирани или изпратени. Вътреобщностното придобиване (ВОП), с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон.

Не се облага с ДДС придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз. Лице, което е регистрирано на основание извършени ВОП и за което възникват основания за задължителна регистрация се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация. Дори да не са възникнали основанията за задължителна регистрация лицето  или регистрацияможе да се регистрира по избор.

Независимо от стойността на извършените облагаеми вътреобщностни придобивания на задължително регистрация по този закон подлежи данъчно задължено лице, установено в друга държава членка, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки на територията на страната по смисъла на чл. 15а, ал. 6 или чл. 65а от ЗДДС (при извършено ВОП прислед отпадане на режим складиране на стоки до поискване или осъществява доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при верига от последователни доставки с един единствен транспорт) (чл. 99, ал. 7 от ЗДДС, нова – ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.). За тези лица възниква задължение за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на обстоятелство по чл. 15а, ал. 6 или чл. 65а от ЗДДС чрез подаване на заявление.

Регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя

На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС, което (чл. 97а от ЗДДС):

 • получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС.
 • е установено на територията на страната и предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка, за които се дължи данъкът по доставката се дължи от получателя – (данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице), регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка (чл.97а, ал. 2 от ЗДДС, доп. – ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.).

Ако отговаряте на горепосочените условия трябва да подадете заявление за регистрация не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за извършената доставка на услугата става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие).

Ако сте регистрирани като получател на услуги с място на изпълнение на територията на страната, за които данъкът е изискуем от Вас, като получател (по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС):

 • сте регистрирани и като лице което предоставя услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка (по чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС) и обратното;
 • имате право на регистрация по избор (по чл. 100, ал. 1 и 2 от ЗДДС);
 • ако за вас възникнат основания за задължителна регистрация, сте длъжни да се регистрирате на съответното основание (по чл. 96, 97 или 99 от ЗДДС).

Регистрация на чужденци при доставки на стоки с монтаж и инсталиране

Отнася се до чуждестранни лица. На регистрация по ЗДДС подлежи всяко лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната  и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка, когато получателят по тази доставка е нерегистрирано по ЗДДС лице (чл. 97 от ЗДДС).

Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие на доставката.

Задължителна регистрация в резултат на преобразуване

(Регистрация по чл. 132 от ЗДДС)

Задължително се регистрира по този закон лице, което придобие стоки и услуги от регистрирано лице в резултат на:

 • преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
 • прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или чл. 60 от Търговския закон;
 • извършване на непарична вноска в търговско дружество;
 • преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните
 • предоставяне за ползване на имоти от държавата и общините на заявителите за нуждите на частни детски градини и училища по Закона за предучилищното и училищното образование и последващото им преминаване към държавата и общините от заявителите при закриване на детските градини и училищата.

Регистрацията по чл. 132, ал. 1 от ЗДДС се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от вписване на обстоятелството по чл. 10, ал. 1 от същия закон в търговския регистър р и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или вписване в регистър БУЛСТАТ.

Дата на регистрация е датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или вписване в регистър БУЛСТАТ.

Задължително се регистрира по ЗДДС неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон. Когато съдружникът се регистрира след датата на създаване на неперсонифицираното дружество, заявлението се подава в 7-дневен срок от датата на регистрацията на съдружника, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон.

Лице, регистрирано на основание чл. 132 от ЗДДС, се счита за регистрирано на основанието, на което е регистриран прехвърлителят/праводателят към момента на регистрацията на приобретателя/правоприемника (чл. 73, ал. 7 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

Регистрация при наследяване

При смърт на регистрирано по ЗДДС физическо лице или физическо лице – едноличен търговец, чието предприятие е поето по наследство или по завет, когато независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, което не е регистрирано по този закон и за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, лицето има право да се регистрира по този закон (чл. 132а от ЗДДС).

Тази регистрация извършвате с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от приемане на наследството по чл. 49 и 51 от Закона за наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя.

За дата на регистрацията се смята датата на връчването на акта за регистрация.

Регистрация по инициатива на органа по приходите

В случай че орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице.

Процедура по регистрация

Регистрацията се извършва след като подадете заявление за регистрация по образец в компетентната териториална дирекция на НАП или по електронен път. Заявлението трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него прилагате документи, определени в правилника за прилагане на закона. Заявлението се подава:

 • лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец;
 • от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо лице или кооперация;
 • от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;
 • от акредитиран представител по чл. 135;
 • от лице, което е изрично упълномощено за това от лицата по т. 1, 2, 3 и 4 с нотариално заверено пълномощно;
 • от адвокат, изрично упълномощен за това от лицата по т. 1 – 4 с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.

Заявлението за регистрация може да се подаде по електронен път. То трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. При заявяване на регистрация по избор (чл. 100, ал. 1 и 2 от закона) едновременно със заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията не се прилага справка за облагаем оборот, а се посочва само основанието за регистрация. Към заявлението за регистрация е необходимо да прилагате документите, определени в правилника за прилагане на закона.

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.

В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.

Регистрацията по чл. 96, ал.9, 97, 97а и 99 се извършва от органа по приходите в 3-дневен срок от подаване на заявлението за регистрация.

В кои случаи органът по приходите може да откаже регистрация по ЗДДС, вижте в заглавие: „Отказ от регистрация“ по-долу в текста.

Цена за регистрацията на фирми по ДДС може да откриете в нашият сайт.