РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ( ЕООД, ООД )

Кей енд Джи файнанс изготвя всички необходими документи за регистриране на фирма.

Защо трябва да регистрирате фирма?

Физическите лица се раждат в резултат на любовта на родителите си. Юридическите лица се „раждат“ по силата на закон. Затова се регистрират. В България този закон е Търговския закон, а мястото за регистрация – Агенция по вписванията. Съдиите по вписванията преглеждат подадените документи и ако те изпълняват изискванията на Закона вписват фирмата в регистрите на Агенцията и тя започва своя „живот“.

Какво трябва да направите, за да регистрирате фирма?

1. Правите заявка

Регистрацията на фирма може да стане изцяло по електронен път. Това означава, че сме в състояние да направим регистрация на фирма в София или във всеки друг град в България. От Вас на практика се изисква единствено да ни предоставите данни за бъдещата Ви фирма, описани по-долу, а ние в рамките на 1 час от получаване на тези данни и получаване на плащането, ще изготвим всички необходими документи, които Вие ще следва да подпишете.

2. Регистрация на фирма - цена

Държавната такса за регистрация на ЕООД или ООД е 110 лева, но тъй като нашият екип работи с електронен подпис към Търговския регистър, размерът на таксата е само 55 лева. Затова трябва да платите 130 лв. хонорар за откриване на фирма ЕООД плюс 55 лв. държавна такса или общо 185 лв. по нашата банкова сметка. За регистрацията на фирма ООД хонорарът е 180 лв.

Цената за регистрация на фирма може да варира в зависимост от фирмата, която трябва да се регистрира. Например фирми с чуждестранно участие или с участието на други юридически лица, обикновено е по-висока от цената за регистрация на едно обикновено ЕООД.

3. Свързваме се с Вас

Ние ще се свържем с Вас посредством телефон или имейл, за да уточним всичко свързано с регистрацията на Вашата фирма и необходимите документи. От Ваша страна е нужно единствено да предоставите информация за бъдещата фирма.

4. Подготвяме документите

Задължителните данни, които са ни необходими, за да Ви съдействаме при регистрация на фирма, са следните:

 1. Фирмено наименование (име на фирмата) – ние ще извършим проучване дали избраното от Вас фирмено наименование не е вече заето от друг търговец;
 2. Описание на предмета на дейност – в случай, че изпитвате затруднения, ние ще направим пълно описание вместо Вас;
 3. Срок на дружеството, ако се предвижда такъв – най-често обаче търговците регистрират фирми безсрочно;
 4. Седалище и адрес на управление – това е адресът, на който фирмата Ви бива ситуирана и на който следва да се изпращат писма за кореспонденция (най-често това е адресът на офиса или домашният адрес на някой от собствениците на фирмата);
 5. Учредители – имената на съдружниците (физически лица/лице или юридически лица/лице);
 6. Капитал – минималната сума на капитала следва да е 2 лева;
 7. Номинална стойност на един дял от капитала – минимумът е 1 лев;
 8. Брой дружествени дялове – дяловете могат да се притежават от един или повече съдружници; един дял не може да е по-малко от 1 лев. Броят на дяловете и номиналната им стойност трябва да съотвества на общия размер на капитала. Всички дялове трябва да имат еднаква номинална стойност;
 9. Разпределение на дяловете по съдружници – кой съдружник колко дяла ще притежава;
 10. Управител – име и данни за управителя на фирмата;
 11. Форма на представителство – ако управителите са повече от един, трябва да се избере дали ще представляват дружеството заедно или поотделно. Всички ограничения за управителите във връзка със специфични отношения или сделки, ще са валидни само във вътрешните отношения, но не и пред трети лица
 12. Сканирано копие на платежния документ за внесения капитал по набирателната сметка открита в избраната от Вас банка.

ВАЖНО – откриването на набирателна сметка и нотариалната заверка стават винаги физически.

Наш адвокат ще изготви необходимите документи за регистрация на фирма. Изпращаме Ви документите по имейл, Вие ги принтирате, подписвате и ни ги връщате отново по имейл сканирани. Разбира се за тези, които държат на личния контакт, сме на разположение в нашия офис. След като получим от Вас документите за фирмата подписани, ги внасяме в същия ден в Търговския регистър, който от своя страна има нужда от около 24 часа, за да ги разгледа и фирмата да бъде официално вписана в публичния регистър на търговските дружества, воден от Търговския регистър.

При каквито и да било затруднения относно описаните по-горе изисквания, екипът ни е на разположение за съдействие и разяснение. Отбелязваме още веднъж, че от Вас се изисква единствено да ни предоставите гореизброените данни, а ние ще ги облечем в изискуемата по закон правна форма и ще регистрираме фирмата.

5. Получавате резултата

След като фирмата бъде регистрирана ще Ви изпратим нейно актуално състояние. Вече имате фирма!

ЗАЯВИ ОНЛАЙН СЕГА ИЛИ СЕ СВЪРЖИ С НАС НА +359 887 621 933 ИЛИ E-MAIL: office@kgf.bg

Преди да регистрирате фирма, трябва да обмислите следните въпроси:

 • Изберете форма на организация. Всяка държава има различни форми на юридическо лице, като едноличен търговец, дружество с ограничена отговорност (ООД), акционерно дружество (АД) и др. Изберете формата, която най-добре отговаря на вашия бизнес и е в съответствие със законите на вашата страна.
 • Регистрирайте име на фирма. Проверете дали името на компанията, което сте избрали, е налично и не е в конфликт със съществуващите регистрирани компании. Това обикновено може да стане чрез държавните регистрационни органи или фирмените регистратори във вашата страна.
 • Определете мястото на регистрация. Посочете адреса, на който ще бъде регистрирана фирмата.

Регистрацията на юридическо лице в България е сравнително лека процедура, а самата поддръжка на фирмата и нейните ползи са изключително благоприятни. Корпоративният данък и данък дивидент в България са едни от най-ниските в Европа, а задължението за регистриране по ДДС възниква едва след като оборотът на фирмата за последните 12 календарни месеца достигне 100 000 лева.

Същественото предимство на регистрацията на юридическо лице – дружество с ограничена отговорност, е че Вие като съдружник в него или негов едноличен собственик, отговаряте пред трети лица само до размера на внесения от Вас капитал.

Ние не просто регистрираме фирми, а създаваме бизнеси!

Екипът Кей енд Джи файнанс е помогнал на хиляди хора не просто да регистрират своята фирма, а да изградят и развият устойчив бизнес.

Консултираме клиентите си по всеки въпрос, който е от значение при регистрация на фирма:

  • структуриране и регистрация на подходяща фирма;
  • възможности и начини за осигуряване;
  • предмет на дейност, съгласно целите на дружеството;
  • размер на капитала, съобразно първоначалните инвестиции в бизнеса;
  • ключови въпроси при оформяне на дружествения договор;
  • други важни въпроси, които възникват при откриване на фирма.
  • Кантората ни предлага всичко необходимо от правна и счетоводна страна за развитието и сигурността на един бизнес.