ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Всяко физическо или юридическо лице, което е придобило доход през финансовота година е задължено да подаде годишна данъчна декларация.

Годишни данъчни декларации

Годишните данъчни декларации се подават от физически и юридически лица. Те биват:

 • Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДФЛ
 • Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

Всяко физическо или юридическо лице, което е придобило доход през финансовата година е задължено да подаде годишна данъчна декларация. За Годишна данъчна декларация по чл. 50 срокът е 30.04.2023, За Годишна данъчна декларация по чл. 92 срокът е 30.06.2023.

Изготвянето и подаването на декларациите може да затрудни някои клиенти. Експертите на Кей енд Джи файнанс са в състояние да окажат помощ под формата на консултации или самата подготовка на тези важни за всяко физическо и юридическо лице декларации.

Каква е нормативната уредба?

А. За физическите лица

Доходи

Декларирате доходи по трудови и граждански договори (хонорари), от дейност като едноличен търговец, земеделски стопанин, от авторство, лицензи, занаяти, свободни професии, наеми, лихви, продажба на имущество, облагаеми обезщетения, дивиденти и дялове от чужбина и др.

Подготовка

Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи от физически лица, които не извършват дейност като търговци, се подава:

За подадени декларации в периода 10 януари – 1 март по електронен път е характерно, че в тях автоматично не се зареждат данни, предоставени от платците на доходи, което предвижда самостоятелното набавяне на информация от физическото лице – задължено да подава годишна данъчна декларация с оглед на нейното коректно попълване и подаване.
В този случай преди да подадете годишната данъчна декларация, трябва да направите справки и да подготвите информацията от следните документи:

 • сметки за изплатени суми за доходи от друга стопанска дейност (граждански договори, авторски възнаграждения и др.) и за доходи от наем.  Издават се задължително от платеца на дохода и не се прилагат към декларацията;
 • служебни бележки за доходи от трудови правоотношения, от друга стопанска дейност (доходи от граждански договори, авторски възнаграждения и др.) наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и други източници. Издават се от платците на доходите, когато те са предприятия или самоосигуряващи се лица, само по желание на физическите лица и не се прилагат към декларацията;

Вижте още в Документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация (чл. 23 от ЗДДФЛ)

 • ако не сте самоосигуряващо се лице и подавате декларацията в офис на НАП или по пощата, изтеглете, разпечатайте и попълнете всички необходими  приложения и декларации от списъка с образци, които се намират по-долу в тази страница.

Вижте още и Формуляри

Когато годишната данъчна декларация на физическите лица, притежатели на персонален идентификационен код или електронен подпис се подава след началото на март на следващата година, тя ще може да бъде попълнена автоматично и няма да има необходимост да се сканират и прикачват към нея служебни бележки за доходите. Доходите ви от трудов договор, както и хонорарите и възнагражденията по граждански договори и други доходи платени от предприятия и самоосигуряващи се лица ще може предварително автоматично да бъдат попълнени от НАП в годишната ви данъчна декларация, като вие ще имате възможност да прегледате данните, да ги коригирате и при необходимост да ги допълните.

Вижте: Предварително попълнена годишна декларация за облагане на доходите на физически лица /чл. 50 ЗДДФЛ/

Ако сте лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, избрал да се облага като едноличен търговец, преди да попълните годишната си данъчна декларация направете преглед дали правилно са формирани счетоводния финансов резултат и данъчния финансовия резултат.

Ако не сте самоосигуряващо се лице можете да подадете декларацията в офис на НАП или по пощата, като я изтеглите, разпечатате и попълните всички необходими  приложения от списъка с образци по-долу. Ако за декларацията използвате приложението за попълване с бар код следва да го изтеглите, попълните и подадете по един от описаните начини за подаване.

Подаване на декларацията

Важно: Самоосигуряващите се лица (по смисъла на КСО) подават годишната си данъчна декларация само по електронен път

Срок за подаване

От 10 януари до 30 април на следващата календарна година. За доходи, придобити през 2021 г., крайният срок е 3 май 2022 г., тъй като 30 април 2022 г. е почивен ден.От 1 март до 30 юни на следващата календарна година за деклариране на доходите на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, които са избрали този ред на облагане.

Б. За Юридическите лица

Кой подава декларация?

 • Годишна данъчна декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък се подава от:
  • местните юридически лица – търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с данък върху разходите;
  • местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл. 1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл. 204, т. 2 от ЗКПО.
  • чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност
  • приравнените на юридически лица неперсонифицираните дружества и осигурителните каси

  Годишна данъчна декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО не подават:

  • данъчно задължените лица /ДЗЛ/, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството /§ 1, т. 30 от ДР/, освен ако за периода възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, или данъчно задълженото лице желае да декларира други данни и обстоятелства;
  • данъчно задължени лица, когато подлежат на облагане само с алтернативни данъци за съответната дейност – лица, извършващи таксиметров превоз на пътници, бюджетните предприятия, организаторите на някои видове хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби.

  Тези лица подават годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО само за дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък.

  – инвестиционни фондове, дружества със специална инвестиционна цел, Български червен кръст и организаторите на хазартни игри, за които се дължи държавна такса по чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта, освен когато са данъчно задължени за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура и/или за данъка върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване на персонал и дължат такива данъци за съответната година.

  С годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката. Годишен отчет за дейността не подават ДЗЛ, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Как и къде подаваме?

Декларацията се подава само по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез електронния портал на Национална агенция за приходите /НАП/

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица“.

Срок за подаване

Годишната данъчна декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО се подава в срок от 1 март до 30 юни на следващата година.

Данъчната декларация за последния данъчен период, определен по чл. 161 от ЗКПО, при прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, се подава декларация в 30-дневен срок от датата на заличаване на данъчно задълженото лице.

Когато датата на заличаването при ликвидацията или несъстоятелността или прекратяването на дейността на място на стопанска дейност, или прекратяването на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса е преди 30 юни и годишната данъчна декларация за предходната година не е подадена, тя се подава в 30-дневен срок от датата на заличаване, съответно  датата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или на прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, когато посоченият 30-дневен срок изтича преди 30 юни, в т.ч. и в случаите, когато този срок изтича преди 1 март.

Резултат от подаването

 • Подателят получава автоматично съобщение с входящ номер.
 • Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес в уведомление за приемане или отхвърляне на декларацията. Декларацията, като електронен документ, се счита за подадена, ако е подписана с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП.
 • При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК, в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде нова, отговаряща на изискванията декларация.

Санкции

 • Данъчно задължено лице, което:
  • не подаде декларация по този закон;
  • не подаде декларация в срок;
  • не посочи данни или впише неверни данни, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък

  се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., като при повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лева.

  Данъчно задължено лице, което не подаде приложение към годишната данъчна декларация или посочи неверни данни или обстоятелства в него, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., като при повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 200 до 2000 лева.