БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Обяснение на 1-ви парадокс в разходната част на ОПР

Първият парадокс в разходната част на отчета за приходите и разходите накратко звучи така: „Защо намалениeто на запасите от готова продукция са класифицирани като разход?“. Намаление на запасите означава, че предприятието е продало повече продукция, отколкото е произвело. В случая няма използване на стока или услуга срещу плащане на възнаграждение, т. е. няма разход. По-скоро...

Изясняване на третия парадокс в приходната част на ОПР

Третият парадокс в приходната част на отчета за проходите и разходите е свързан с това, че като приход в третата подгрупа на приходите от оперативна дейността поставени: „3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин“. Защо разходите се класифицират като приходи? Или възниква въпросът какъв доход са разходите на предприятието за придобиване на активи?...

Проект с Европейско финансиране

КЕЙ ЕНД ДЖИ ФАЙНАНС ООД изпълнява проект BG-RRP-3.005-2445-C01, Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, процедура: BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, на стойност: 19 000 лв., от които 19 000 лв. безвъзмездно финансиране. Безвъзмездната помощ...

Изясняване на втория „парадокс“ в приходната част на ОПР

Вторият парадокс в приходната част на Отчета за приходите и разходите се изразява в това, че като приходи се отчита увеличението на запасите от готова продукция. Или увеличените запаси от готова продукция и незавършено производство се прибавят към нетните приходи от продажби и така „участват“ във формирането на печалбата на предприятието. Парадоксът е в това,...

Изясняване на първи „парадокс“ на ОПР

В две последователни статии бяха описани някои парадокси в основния финансов отчет – този за приходите и разходите. В следващите статии ще се опитаме да анализираме и обясним причините за наличието на парадокси и как те трябва да се разглеждат, за да се добие ясна представа за информацията, която отчетът предоставя. Първият парадокс се изразява...

„Парадоксите“ в отчета за приходите и разходите

За потребителите на финансови отчети е много важно да познават и разбират какво се крие зад всяка една цифра в този важен финансов отчет. Затова в серия от публикации ще разгледаме някои от статиите в Отчета, които се нуждаят от допълнителни разяснения, за да може да се интерпретира вярно изложената информация.

Деклариране на касовите наличности

Една от ключовите промени при приемане на бюджет 2023 година беше задължението на фирмите да подават тримесечно декларации за касовите наличности. Министърът на финансите настояваше фирмите да бъдат задължени да декларират касовите си наличности всеки месец при подаване на справките-декларации по ДДС. Депутатите обаче решиха друго - компаниите ще декларират наличностите в каса, но ако те заедно с вземанията към собственици и служители надхвърлят 50 хил. лв. и това ще става на тримесечна база с декларациите по ЗКПО и ЗДДФЛ.

БНБ повиши задължителните минимални резерви

Основните цели на всяка централна банка в пазарните икономики са две: Да поддържа стабилна покупателната сила на националната парична единица; Да съдейства за благоприятна икономическа конюнктура, която да стимулира икономическия растеж. Инфлацията в България през 2022 г. и началото на 2023 г. надвиши значително средните нива в еврозоната. При тези условия се очаква БНБ да...

Полезни съвети за избора на счетоводна кантора

Изборът на счетоводна кантора е много важен, защото грешките могат да причинят конфликти с данъчната администрация, Агенцията по вписванията и други държавни институции. Полезно е при избора на фирма за счетоводно обслужване да се спазват следните правила: Търсете счетоводна кантора, която е на пазара поне от 5 години. Опитът е много важен. Търсете счетоводна кантора...