СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Счетоводна кантора Кей енд Джи файнанс се намира в София но, предоставя възможност за изцяло дистанционна комуникация с клиентите си и изцяло дистанционно обслужване.

Какво прадлагаме?

Кей енд Джи файнанс е счетоводна кантора, която извършва следните счетоводни услуги:

 • Организиране формата на счетоводство, за всяка фирма съобразно дейността й;
 • Създаване на методика за счетоводно обслужване;
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
 • Хронологично осчетоводяване на стопанските операции;
 • Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси;
 • Инвентаризация на активите и пасивите;
 • Завеждане на материалните запаси, вземания от клиенти, задължения към доставчици, хронологичен регистър, оборотни ведомости и други;
 • Изготвяне и подаване на Справки-декларации по ЗДДС;
 • Начисляване на трудови и извънтрудови възнаграждения;
 • Начисляване на осигуровки, свързани с трудови и извънтрудови възнаграждения;
 • Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания по преценка на управителя на фирмата;
 • Изготвяне и представяне в БНБ на тримесечна справка за валутни вземания и задължения към чуждестранни лица съгласно Валутния закон;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО и подаване в НАП;
 • Изготвяне и подаване на годишните статистически форми в Националния статистически институт;
 • Изготвяне на годишен финансов отчет;
 • Изготвяне на всички необходими документи за публикуване на ГФО в Търговски регистър;
 • Представителство посредством електронен подпис.

Счетоводна кантора Кей енд Джи файнанс се намира в София но, предоставя възможност за изцяло дистанционна комуникация с клиентите си и изцяло дистанционно обслужване.


  Какво означава счетоводство?

  Счетоводството е систематично регистриране, периодично представяне под формата на финансови отчети на сделките на предприятието в паричен измерител. То се осъществява при спазването на определени правила, регламентирани ва Закона за счетоводството. Счетоводството позволява на дадена компания да узнае реалното си финансово състояние и резултатите от провежданите стопански решения.

  В наши дни счетоводството се описва като „езикът на бизнеса“, тъй като е средството за представяне на отчетна финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите и разходите и паричните потоци на дадено предприятие. Счетоводната фирма извършва тази сложна дейност и спестява на клиентите поддържането на работни места и квалифициран персонал.

  С нашата счетоводна къща ще Ви предоставим отчетната финансова информация в готов вид  чрез нашите счетоводни услуги на цени, които са приемливи за всяка фирма. По принцип извършваме счетоводно обслужване в София, но няма проблем да предоставяме услугата на всяка фирма на територията на България. Счетоводство е записване на финансови транзакции, съставяне на счетоводни записи и генериране на финансови отчети.

  Счетоводството е свързано с данъчните закони. Затова то включва и данъчни консултации. Те се изразяват в съдействие при изготвяне и подаване на данъчни декларации, гарантиране на спазването на данъчните задължения и минимизиране на данъчните рискове.

  Счетоводството предполага одит и проверка. Това е провеждане на одит на финансови отчети, оценка на вътрешните процеси и процедури за осигуряване на съответствие с регулаторните изисквания.

  Счетоводството трябва вярно да отразява стопанските операции. Коректното счетоводство е основата за извършване на финансов анализ. С него се прави оценка на финансовото състояние на организацията, идентифициране на тенденции, изготвяне на прогнози и препоръки за подобряване на финансовите резултати.

  Компетентният счетоводител е в състояние да извършва и бизнес стратегическо консултиране. Той оказва помощ при разработване на стратегически план за развитие, определяне на финансови цели и показатели за успех.

  Кей енд Джи файнанс разполага с висококвалифицирани счетоводни и данъчни специалисти, както и с достъп до специализиран счетоводен и отчетен софтуер.

  Важен е изборът

  Важно е да изберете счетоводна къща, която отговаря на вашите нужди и изисквания. При избора на компания се препоръчва да се обърне внимание на нейната репутация, професионален опит, сертификати и препоръки от други клиенти.

  Качеството на счетоводното обслужване може да варира в зависимост от различни фактори, включително компетентността на счетоводния персонал, използваните системи и технологии, степента на внимание към детайлите, спазването на регулациите и процедурите, както и взаимодействието с клиентите.

  Счетоводни отчети

  Счетоводните отчети са набор от финансови отчети, които се изготвят в края на отчетния период и предоставят информация за финансовото състояние и резултатите от дейността на организацията. Основните компоненти на счетоводната отчетност включват:

  1. Счетоводен баланс. Той отразява финансовото състояние на организацията към определена дата. Балансът изравнява активите (парични средства, недвижими имоти, машини, оборудване и т.н.) с пасивите (задължения, привлечени средства, собствен капитал и т.н.) и нетни активи (разликата между активи и привлечените средства).
  2. Отчет за приходите и разходите. Той отразява финансовите резултати на организацията за определен период от време. Този отчет изброява приходите, разходите, данъците и нетната печалба или загуба.
  3. Отчет за паричните потоци. Показва паричните потоци, свързани с оперативните дейности, инвестиционните дейности и финансовите дейности на организацията. Този отчет показва как една организация генерира и използва парите, с които разполага.
  4. Пояснителни бележки към финансовите отчети. Те съдържат допълнителна информация, обяснения и оповестявания, свързани с финансовите отчети.

  Счетоводното отчитане е важно за вътрешните и външните заинтересовани страни на организацията, като акционери, кредитори, инвеститори, правителства, персонал и други. Той помага да се оцени финансовото състояние и представянето на организацията, да се вземат управленски решения, да се сравни с конкурентите и да се гарантира прозрачност и доверие на пазара.

  Финансово-счетоводни услуги в София от K&G Finance

  Счетоводните услуги са свързани с обработката на финансова информация и подготовката на финансови отчети за едно предприятие. Счетоводителите играят важна роля във финансовото управление на предприятията, като осигуряват точността и законосъобразността на финансовата документация.

  Ето някои от услугите, които може да предложи счетоводна фирма или професионален счетоводител:

  1. Водене на счетоводна книга. Това включва регистриране на финансовите транзакции на организацията, като например приходи, разходи, активи и задължения.
  2. Подготовка на финансови отчети. Счетоводителите са отговорни за изготвянето на финансовите отчети като балансова сметка, отчет за печалба и загуба и отчет за парични потоци. Тези отчети представят финансовото състояние и резултатите от операциите на организацията.
  3. Данъчно консултиране. Счетоводителите могат да предоставят консултации относно данъчните задължения и помощ при изпълнението на данъчните декларации.
  4. Съответствие със счетоводните стандарти. Счетоводителите следят прилагането на счетоводните стандарти и правилата, за да гарантират законността и точността на финансовата информация.
  5. Финансов анализ. Счетоводителите могат да проведат анализ на финансовите данни на организацията, за да предоставят информация и съвети за подобрение на финансовото управление и вземане на решения.
  6. Съдебни счетоводни услуги. В някои случаи, счетоводителите могат да бъдат свикани като експерти по счетоводство в съдебни процеси или арбитражни разглеждания.

  Това са само някои от услугите, които може да предложи счетоводна фирма или професионален счетоводител. Всяка организация може да има специфични нужди,

  Кей енд Джи файнанс е компания, която предоставя счетоводни и финансово-счетоводни услуги в София на други фирми. Нашата мисия е да помагаме на клиентите при поддържането на точни и навременни финансови записи, докладване, данъчни декларации и спазване на съответните правила и разпоредби.

  Качество на счетоводното обслужване

  Ето някои ключови аспекти, които могат да определят качеството на счетоводното обслужване:

  1. Компетентност на счетоводния персонал. Важно е счетоводният екип да притежава нужните знания и умения за изпълнение на задачите си. Счетоводители със солиден опит и професионална квалификация имат по-голяма вероятност да осигурят високо качество на обслужване.
  2. Точност и внимание към детайлите. Счетоводството изисква прецизност и внимание към всеки детайл. Грешки във финансовите отчети могат да имат сериозни последици за бизнеса. Добрият счетоводител трябва да бъде внимателен и точен при обработката на финансовите данни.
  3. Спазване на регулациите и процедурите. Счетоводното обслужване трябва да се извършва в съответствие с приложимите регулации и процедури. Добрият счетоводител трябва да бъде запознат със законодателството и да го прилага правилно.
  4. Технологии и системи. Използването на съвременни технологии и системи за счетоводство може да подобри ефективността и точността на обслужването. Автоматизирани инструменти могат да помогнат за намаляване на риска от човешки грешки и оптимизиране на процесите.
  5. Взаимодействие с клиентите. Добрата комуникация и професионално отношение към клиентите са съществени за качествено счетоводно обслужване. Счетоводителят трябва да индивидуално отношение към всеки клиент в зависимост от конкретните нужди на клиента и спецификата на неговата дейност.

  Счетоводни услуги София

  Счетоводните услуги на счетоводна къща Кей енд Джи файнанс са достъпни както на територията на София, така и на останалата част от страната. Кантората ни може да работи с клиентите си изцяло по електронен път, като това зависи от желанията на клиента. Все пак личните срещи с клиента и обсъждането на важни въпроси е от значение.

  Ако сте от София и желаете да се срещнете лично с нашия управител, свържете се с нас, за да уговорим удобен ден и час за провеждане на среща.