СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ

Гражданите, които упражняват свободна професия са самоосигуряващи се лица или фрилансъри (от английски freelancer).

Свободни професии

Гражданите, които упражняват свободна професия са самоосигуряващи се лица или фрилансъри (от английски freelancer).

Кей енд Джи файнанс извършва следните услуги на лицата упражняващи свободни професии:

 • Регистрация в Агенцията по вписванията- регистър БУЛСТАТ;
 • Подаване на осигурителните декларации в НОИ;
 • Подаване на декларациите по ЗДДС, ако лицата са избрали регистрация по закона;
 • Подаване на говишна данъчна декларация в НАП.

По смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, „лица, упражняващи свободна професия“ са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; и други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

 1. осъществяват за своя сметка професионална дейност; и
 2. не са регистрирани като еднолични търговци; и
 3. се самоосигуряват.

Понятието „осъществяват за своя сметка професионална дейност“ обхваща по-тесен кръг дейности, извършвани от лица, чийто начин на водене на делата и степента на професионална квалификация, която се изисква, са аналогични на изброените в нормата на § 1, т. 29 от ДР на ЗДДФЛ (експерт счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите, съдебни изпълнители и др.)

Лицата, извършващи дейности от групата на народни художествени занаяти, както и леярство, рисуване върху стъкло, каменоделство и много други, подробно изброени в Приложение № 1 от към чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за занаятите, не могат да се приемат като лица, упражняващи свободна професия (те не попадат в обхвата на § 1, т. 29 от ЗДДФЛ).

От изброяването на лицата упражняващи свободни професии се вижда, че голяма част от тях не са запознати със счетоводството и затова Кей енд Джи файнанс предлага да извършва тази дейност вместо тях. Така те ще се освободят от тази несвойствена за тях дейност и свободно ще упражняват професията.

Какво ще извършим вместо Вас?

Регистрация

За да извършвате свободна дейност, трябва да се регистрирате като специалист, упражняващ свободна професия в Агенция по вписванията, в НАП и ако дейността ви е патентна, в общината.

Регистрацията в Агенция по вписванията и в НАП трябва да стане в 7-дневен срок от началото на дейността ви.

Регистриране в Агенцията по вписванията

Регистрация се прави в регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията (може и онлайн с електронен подпис), в 7-дневен срок от старта на Вашата дейност, като подадете заявление лично или чрез пълномощник.

Необходими документи

 • Лична карта.
 • Заявление. Подава се на място или онлайн – на страница Електронни услугиизбирате Подаване на документи за регистрация, промяна на обстоятелствата и заличаване на субекти по чл. 3, ал. 1, т. 9 от ЗРБ.
 • Декларация за истинността на посочените от вас обстоятелства в заявлението. Подава се на място или онлайн – на страница Документиизбирате Декларация по чл. 9, ал. 4 от Закона за регистър Булстат.
 • Бележка за платена такса 10 лв.
  • Цената на услугата е съгласно Тарифата на Агенцията по вписванията. За да проверите актуалната цена, на страница Справкиизберете Извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от АВ и в таблицата търсете ред Физическо лице – субект на Булстат.
  • За плащане следвайте указанията от страница Електронни услуги.
 • Документ, доказващ правото ви да упражнявате избраната професия. Може да е диплома за завършено образование, сертификат или други.

Повече информация за необходимите документи може да намерите на: https://www.registryagency.bg/bg/registri/registar-bulstat/

След регистрацията, ще получите единен идентификационен код (ЕИК).

Регистриране в НАП

Регистрация се прави след регистрацията в Булстат, в 7-дневен срок от започване на дейността ви, като подадете декларация в офис на НАП по адреса ви по лична карта. В декларацията посочвате дата на започване на трудова дейност и вид на осигуряване.

Необходими документи

Забележка: Разходите от дейността ви, както и осигуровките ви са за ваша сметка

Регистриране в общината

Ако дейността ви е патентна (козметик, маникюрист и други) трябва да подадете Декларация за патент по чл. 61 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в съответната община – например по местонахождение на обекта. Може да изтеглите формуляра с декларацията и да го попълните предварително.

Срокове

До 25 число на месеца ще подаваме:

Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице”и плащате осигуровки за предходния месец. Пример: До 25 март декларирате и заплащате дължимите осигуровки за февруари.

Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г.  Подава се:

 • от самоосигуряващите се  лица по смисъла на КСО един път годишно;
 • в срока на подаване на годишната данъчна декларация.

Вижте повече информация в Осигурявам се сам

До 30 април, 31 юли и 31 октомври подавате декларация за дължими данъци (по чл. 55 от ЗДДФЛ) за авансов данък и плащате данъка.

От 10 януари до 30 април на следващата година подавате годишна данъчна декларация (по чл. 50 от ЗДДФЛ) и плащате данъкаС нея се прави изравняване на дължимите осигуровки и данъка, съобразно облагаемия доход през годината.

Данък

Облагането с данъци е различно за всяка дейност, както и отчитането на приходи от свободна професия:

Когато дейността е патентна, се облага с патентен данък по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Работа на свободна практика.

Когато дейността не е патентна, се плащат данъци по Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). Вижте Данък върху доходите на физическите лица.

Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа е 10%. Определя се след приспадане на нормативно признатите разходи за дейността и платените през тримесечието осигуровки.

Нормативно признатите разходи са 25 %, а ако сте журналист или деец на науката, културата или образованието или лице, упражняващо дейност като адвокат (след 01.01.2023 г.) – 40%.

Пример:

Вие сте вещо лице и ежемесечният ви доход е 1500 лв., а за тримесечие, 4500 лв. Осигурявате се върху 1000 лв. и плащате осигуровки 27.8 %. Нормативно признатите разходи са 25 %.

За да определите авансовия си данък за тримесечието следва да извадите от 4500 лева признатите разходи (1125 лв) и платените осигуровки за трите месеца (1251 лв).

4500 -1125 – 1251 = 2124

Данъчната основа е 2124 лв. Тя се облага с авансов данък от 10 %. Дължимият авансов данък е 212.40 лв.

Осигуровки

Като самоосигуряващо се лице, задължително се осигурявате за:

 • държавно обществено осигуряване;
 • допълнително задължително пенсионно осигуряване;
 • здравно осигуряване.

По желание може да правите осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство.

Всяка година от 01 до 31 януари може да променяте вида на осигуряването си за съответната календарна година.

Дължите осигуровки само за периода, в който упражнявате дейност. В случай, че сте преустановили за кратко или продължително време вашата работа, вие следва да подадете в НАП „Декларация за прекъсване на дейността“.

Вижте още: Осигурявам се сам

Регистрация по ДДС

Трябва да се регистрирате по ДДС ако Вашият доход достигне 100 000 лв или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Вижте ДДС в България.

По желание може да направите доброволна ДДС регистрация. Препоръчваме сериозно да претеглите плюсовете и минусите според дейността на фирмата, прогнозни печалби и други. Вижте Регистрация по ЗДДС.

Наемане на служители

Имате право да наемате служители, както на трудов, така и на граждански договори.

Касови бележки

Лицата, които упражняват дейност като свободна професия, не са задължени да регистрират извършваните от тях продажби в търговски обект чрез фискално устройство. За придобитите доходи е задължително да се издава документ за отчитане на приходите, съгласно ЗДДФЛ.