БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Бюджет 2023 година

30.06.2023

Бюджет  2023 година

Публикувани са законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г., която представлява мотивите към законопроекта.

Подготовката на Бюджет 2023 и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. беше повлияна от патовата политическа ситуация в страната и провеждането на предсрочни парламентарни избори през октомври 2022 г. и април 2023 г. За пръв път в новата история на България в средата на годината се предлага проект на бюджет на страната. В нормални условия това се случва в началото на м. декември предходната година.

За да може държавните структури да функционират нормално Народното събрание прие решение за определяне на допълнителен срок за събиране на приходи, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери до края на юли 2023 година. На 15.06.2023 г. НС продължи действието на т.нар. „удължителен закон“, с което се създаде възможност за финансиране на системите и осъществяване на техните държавни и обществени функции. Това се наложи поради изтичане на срока на действие на приетия на 23 декември 2022 г. „удължителен закон“.

Приходите, помощите и даренията по националния бюджет са в диапазона от 34,9% до 34,3% от БВП като се наблюдава ръст в номинално изражение за целия тригодишен период до 2025 година. Заложените в проекта на бюджет приходи за 2023 г. са с 5,5 млрд. лв. повече от предходната година. При това, без да се променят данъчните закони. Увеличението основно е резултат от номиналното нарастване на БВП с 19 млрд. лв.

Разходите и вноската в бюджета на ЕС по националния бюджет в средносрочен план показват тенденция на намаление от 37,1% от БВП през 2023 г. до 35,9% от БВП през 2025 година.  Спрямо 2022 г. бюджетните разходи се увеличават с 5,6 млрд. лв., което дава възможност да се спазят обещанията за някои социални плащания.

Независимо от големите критики в НС към финансовия министър, той все пак направи бюджета като спази двете си обещания:

  • Да не вдига данъците.
  • Бюджетният дефицит да не надвишава 3 на сто.

Така в Бюджет 2023 си залага дефицит от 2.8 на сто. Ако бъде изпълнен този бюджет ще ни отвори вратата към членство в Еврозоната.