БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Обяснение на 1-ви парадокс в разходната част на ОПР

06.02.2024

Първият парадокс в разходната част на отчета за приходите и разходите накратко звучи така: „Защо намалениeто на запасите от готова продукция са класифицирани като разход?“. Намаление на запасите означава, че предприятието е продало повече продукция, отколкото е произвело. В случая няма използване на стока или услуга срещу плащане на възнаграждение, т. е. няма разход. По-скоро това е приход, защото запасите намаляват в резултат на продажба на готова продукция.

Статията в отчета за приходите и разходите (ОПР) е озаглавена „Намаление на запасите от продукция и незавършено производство”. Запасите от незавършено производство и готова про­дукция намират място в счетоводния баланс, тъй като това са ресурси, с които предприятието разполага. Възниква въпросът защо тяхното намаление се появява в разходната част на ОПР?

Обяснението е следното. В счетоводството се обработват документи. Начинът на организация на документооборота определя каква счетоводна информация се генерира и използва. Първият счетоводен принцип дефиниран в Закона за счетоводството е принципът за текущо начисляване. Той изисква приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития да се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят. От прилагането на този принцип става ясно, че разходите за суровини и материали се начисляват в момента на тяхното възникване, т. е. в момента на производството.

Втората статия на разходите в отчета за приходите и разходите „Разходи за суровини, материали и външни услуги” дава информация за извършените разходи за произведената продукция за определен период (да приемем за една година). От цеховете на предприятието се подават документи, които показват какво е изразходвано, за да се произведе продукцията, която е отчетена за периода. Или това са разходи за произведена продукция. Налице е методологически проблем. В приходната част на отчета за приходите и разходите намират място приходите от реализирана продукция, а в разходната част разходите са за произведена продукция. В много редки случаи предприятията реализират цялата произведена през годината продукция. По-чести са случаите, когато има разминаване. Възможните варианти са два:

  • Произвежда се повече продукция, отколкото се продава. В този случай запасите от готова продукция се увеличават. При този вариант се появява втория парадокс в приходната част на ОПР. Той беше изяснен в статията от 26.10.2023 година
  • Произвежда се по-малко продукция, отколкото се продава. В този случай запасите от готова продукция се намаляват, защото е продадена повече продукция, отколкото е произведена през годината.

От друга страна, печалбата се реализира от продажби, а не от производство. Едно предприятие може да произведе 1000 т. продукция, но ако не я продаде ще бъде на загуба. Може да се срещне и обратния случай предприятието да не произведе нито един тон продукция, но да продаде през годината натрупаните запаси от минали периоди. Във втория случай в отчета за приходите и разходите няма да се отчетат разходи за оперативна дейност, а ще има само приходи. В счетоводството важи и друг принцип: съпоставимост между приходите и разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност, да се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.

За да се осигури кореспонденцията между разходи за производство и приходи от реализация и връзката им с печалбата от дейността се използват т. нар. разходи с корективен характер. Тяхната цел е да се коригират разходите за производство така, че общата сума на разходите за оперативна дейност да се изравни с разходите за реализираната продукция.

Пример. Предприятието Х е произвело 8 млн. лв. продукция и е направило разходи за нейното производство в размер на 7 млн. лв. През 2024 г. то успява да продаде 10 млн. лв. или това означава, че запасите от готова продукция са се намалили с 2 млн. лв. Използването на корективната статия на разходите може да се илюстрира със следния импровизиран отчет за приходите и разходите:

Отчет за приходите и разходите

 (извадка)

(в млн. лв.)


А. Разходи Б. Приходи
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство

2. Разходи за суровини, материали и външни услуги

3. Разходи за персонал и социални осигуровки

4. Разходи за амортизации

5. Други разходи

 

2,0

 

3,0

2,0

1,5

0,5

1. Нетни приходи от продажби 10,0
Общо разходи за оперативна дейност 9,0 Общо приходи от оперативна дейност 10,0
Печалба от оперативна дейност 1,0    

Рентабилността на оперативната дейност на предприятието Х е 10 на сто (1 млн. лв. : 10 млн. лв.). Ако не беше използвана статията на разходите „Намаление на запасите от продукция и незавършено производство” общите разходи биха били 7 млн. лв. или 30 на сто рентабилност, което не отговаря на действителността.

Използването на корективните суми има за цел да представи достоверна информация за реалните печалби и рентабилност.

Ако се разгледат отчетите за приходите и разходите на различни предприятия ще се установи, че са налице едновременно и намаления на запасите в разходната част на отчета и уве­­личения на запасите в приходната част на отчета. Това е така, защото обикновено се произвеждат множество продукти и при част от тях има намаление на запасите, а при друга увеличение.

Ако все пак на ползвателите на финансови отчети материята остава неясна и неразбирама препоръчваме да ползват счетоводните услуги професионалните счетоводни и консултантски фирми.