БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Изясняване на втория „парадокс“ в приходната част на ОПР

Вторият парадокс в приходната част на Отчета за приходите и разходите се изразява в това, че като приходи се отчита увеличението на запасите от готова продукция. Или увеличените запаси от готова продукция и незавършено производство се прибавят към нетните приходи от продажби и така „участват“ във формирането на печалбата на предприятието. Парадоксът е в това,...