БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Стартираме поредица от публикации свързани с едностранното счетоводство. С чл. 3 (4) на Закона за счетоводството се регламентира, че едноличните търговци с нетни приходи от продажби за предходния отчетен период в размер, който не надхвърля 50 000 лв., могат да отчитат дейността си по способа на едностранното счетоводно записване. Този метод е обикновено използван в...