БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Изясняване на третия парадокс в приходната част на ОПР

Третият парадокс в приходната част на отчета за проходите и разходите е свързан с това, че като приход в третата подгрупа на приходите от оперативна дейността поставени: „3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин“. Защо разходите се класифицират като приходи? Или възниква въпросът какъв доход са разходите на предприятието за придобиване на активи?...

Проект с Европейско финансиране

КЕЙ ЕНД ДЖИ ФАЙНАНС ООД изпълнява проект BG-RRP-3.005-2445-C01, Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, процедура: BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, на стойност: 19 000 лв., от които 19 000 лв. безвъзмездно финансиране. Безвъзмездната помощ...