БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Изясняване на втория „парадокс“ в приходната част на ОПР

26.10.2023

Вторият парадокс в приходната част на Отчета за приходите и разходите се изразява в това, че като приходи се отчита увеличението на запасите от готова продукция. Или увеличените запаси от готова продукция и незавършено производство се прибавят към нетните приходи от продажби и така „участват“ във формирането на печалбата на предприятието. Парадоксът е в това, че реализацията на продукцията формира печалбата, а не натрупването на запаси.

Обяснението на „парадокса“ е следното. В счетоводството се обработват документи. Начинът на организация на документооборота определя каква счетоводна информация се генерира и използва. Първият счетоводен принцип дефиниран в Закона за счетоводството е принципът за текущо начисляване. Той изисква приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития да се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят. От приложението на този принцип става ясно, че разходите за суровини и материали се начисляват в момента на тяхното възникване, т. е. в момента на производството.

Втората статия на разходите в отчета за приходите и разходите „Разходи за суровини, материали и външни услуги” дава информация за извършените разходи за произведената продукция за определен период (да приемем за една година). От цеховете на предприятието се подават документи, които показват какво е изразходвано, за да се произведе продукцията, която е отчетена за периода. Или това са разходи за произведена продукция. Налице е методологически проблем. В приходната част на отчета за приходите и разходите намират място приходите от реализирана продукция, а в разходната част разходите са за произведена продукция.

В много редки случаи предприятията реализират цялата произведена през годината продукция. По-чести са случаите, когато има разминаване. Възможните варианти са два:

  • Произвежда се повече продукция, отколкото се продава. В този случай запасите от готова продукция се увеличават;
  • Произвежда се по-малко продукция, отколкото се продава. В този случай запасите от готова продукция се намаляват, защото е продадена повече продукция, отколкото е произведена през годината.

От друга страна, печалбата се реализира от продажби, а не от производство. Едно предприятие може да произведе 1000 т. продукция, но ако не я продаде ще бъде на загуба.

В счетоводството важи и друг принцип: да се осигури съпоставимост между приходите и разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност. Това означава разходите да се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.

За да се осигури кореспонденцията между разходи за производство и приходи от реализация и връзката им с печалбата от дейността се използват т. нар. статии с корективен характер. Тяхната цел е да се коригират разходите за производство така, че общата сума на разходите за оперативна дейност да се изравни с разходите за реализираната продукция.

В случаите, когато е налице увеличение на запасите от продукция и незавършено производство би следвало да намалим разходите за произведената продукция със сумата на увеличението на запасите, за да стане съпоставима с направената реализация. В Отчета за приходите и разходите това става като сумата на увеличението на запасите се записва в статия 2 на приходната част от отчета за приходите и разходите „Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство”. По този начин се балансират по-високите разходи за произведената продукция и се осигурява необходимата съпоставимост.

Пример. Предприятието Х е произвело 10 млн. лв. продукция и е направило разходи за нейното производство в размер на 9 млн. лв. През 2023 г. то успява да продаде само 8 млн. лв. или това означава, че запасите от готова продукция са се увебичили с 2 млн. лв. Използването на корективната статия на разходите може да се илюстрира със следния импровизиран отчет за приходите и разходите:

Отчет за приходите и разходите (извадка)

(в млн. лв.)

А Разходи Б. Приходи
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство

2. Разходи за суровини, материали и външни услуги

3. Разходи за персонал и социални осигуровки

4. Разходи за амортизации

5. Други разходи

0,0

 

4,0

 

3,0

1,5

0,5

1. Нетни приходи от продажби

2. Увеличение на за­па­сите от продукция и незавършено про­изводство

8,0

 

 

2,0

Общо разходи за оперативна дейност  

9,0

Общо приходи от оперативна дейност 10,0
Печалба от оперативна дейност 1,0    

 

Рентабилността на предприятието Х е 10 на сто (1 млн. лв. : 10 млн. лв. = 10 %). Ако не беше използвана статията на корективните разходи (в случая приходите „Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство”) предприятието щеше да излезе на загуба:

8 млн. лв. приходи – 9 млн. лв. разходи = -1 млн. лв. загуба

Използването на корективните статии при изготвянето на финансовите отчети има за цел да представи достоверна информация за реалните печалби и рентабилност.

Ако все пак на ползвателите на финансови отчети материята остава неясна и неразбирама препоръчваме да ползват счетоводните услуги професионалните счетоводни и консултантски фирми.