БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Изясняване на третия парадокс в приходната част на ОПР

23.11.2023

Третият парадокс в приходната част на отчета за проходите и разходите е свързан с това, че като приход в третата подгрупа на приходите от оперативна дейността поставени: „3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин“. Защо разходите се класифицират като приходи? Или възниква въпросът какъв доход са разходите на предприятието за придобиване на активи?

Обяснението на „парадокса“ е следното.

Из­ползването на корективна статия „Разходи за придобиване на активи по стопански начин“ е свързано със случаите, когато предприятието е решило със собствени сили да придобие даден актив. Да приемем, че предприятието Х е решило да изгради със собствени сили малък склад за съхранение специални химикали на стойност 300 хил. лева. Изискванията към изграждането на склада не са големи и ръководството е преценило, че ще му излезе по-изгодно, ако използва свои работници. Чрез уплътняване на работното време част от работниците ще изграждат и постройката. В нея се влагат определени материали и труд, тъй като работниците влагат част от своето работно време на обекта.

До момента на приемане на склада като готов актив всички разходи се осчетоводяват в статия 4 на счетоводния баланс „Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане” на раздел Б. ІІ на баланса. Разходи на същата стойност обаче се осчетоводяват и като разходи за материали и разходи за персонал в статия 2 и 3 на разходната част на отчета за приходите и разходите. Защо? Не могат да се разделят разходите за заплати на работниците, които едновременно работят на технологичните линии и на строителството на склада. Те си получават месечната заплата. Така разходите в ОПР се увеличават изкуствено с частта от заплатите, която е заработена на строителния обект. Те нямат връзка с разходите за произвежданата продукция. Затова стойността на разходите вложени в изграждането на склада се записват като приход в коригиращата статия 3 „Разходи за придобиване на активи по стопански начин”. По този начин се балансират (неутрализират) общите разходи за производствената дейност на предприятието. Ако предприятието Х е изградило 50 % от склада, счетоводното отразяване на този процес би изглеждало по следния начин:

 

Отчет за приходите и разходите

(извадка)

(в лв.)

Разходи Приходи
2. Разходи за суровини, материали за изграждане на склада

3. Разходи за персонал за изграждане на склада

 

100 000

 

50 000

 

 

 

3. разходи за придобиване на активи по стопански начин

 

 

 

150 000

13. Печалба 0 11. Загуба 0

 

От примера се вижда, че финансовият резултат от из­граждането на склада се занулява и той не влияе върху величината на печалбата от реализираната продукция от основната дей­ност на предприятието Х. В момента, в който склада се приеме и зачисли като дълготраен материален актив корективната статия 4 „Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане” се занулява, тъй като повече разходи за из­граждане на склада няма да се правят.

Ако все пак на ползвателите на финансови отчети материята остава неясна и трудно неразбирама препоръчваме да ползват счетоводните услуги професионалните счетоводни и консултантски фирми.