БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Обяснение на 3-ия парадокс в разходната част на ОПР

11.03.2024

Вторият „парадокс“ в разходната част на ОПР е свързан с факта, че в разходите на Отчета се появява статията „балансова стойност на продадените активи”. Това е остатъчната стойност на дълготрайните материални активи, които по някаква причина са продадени. Защо трябва в разходите за продажби да се появи тази статия?

балансова стойност на продадените активи” е друг вид корективни разходи и е поставена като 5-та статия на разходите за оперативна дейност. Те са свързани със случаите, когато предприятието реши да продаде определен актив. Приходите от продажбата ще намерят отражение в отчета за приходите и разходите в статия 4 „Други приходи”. Ако не се използва коригиращата статия на разходите, целият приход от продажбата на актива ще увеличи размера на печалбата. Това не е правилно, защото с продажбата на актива предприятието губи ресурс (актив), за който са изплатени определени пари. Затова при продажбата на актива се ползва 5-та статия от разходите, а именно „балансова стойност на продадените активи”. Ако стойността на продажбата е по-висока от балансовата стойност, по която актива се води в счетоводния баланс предприятието ще реализира печалба. Например, предприятието Х е установило, че разполага с машина с балансова (остатъчна) стойност 10 000 лв., която вече е ненужна. Ръководството успява да я продаде за 8 000 лв., но ще реализира загуба от 2 000 лв.:

Отчет за приходите и разходите

(извадка)

(в лв.)

Разходи Приходи
5. Други разходи, в т. ч.:

а) Балансова стойност на продадените активи      10 000

4. Други приходи                  8 000
13. Печалба 11. Загуба                                2 000

 

Ако не беше ползвана корективната сума на разходите „балансова стойност на продадените активи” щеше да се появи пе­чалба от 8 000 лв., което не отразява вярно действителната сто­панска операция.

Използването на информацията в отчета за приходите и разходите изисква добро познаване на стандартите в счетоводната професия и затова при затруднения е най-добре да се обърнете към специалисти предлагащи счетоводни услуги.