БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Отчитане на материалните запаси – продължение…

Предприятията, които прилагат едностранно счетоводно записване могат да водят и спомагателни книги – книга за отчитане на продажбите, книга за отчитане на различните видове разчети – вземания, задължения, за отчитане на материалните запаси и т. н. Те изпълняват функциите и служат на целите на аналитичното отчитане на съответните активи и пасиви, така както инвентарната книга...

Методика за водене на счетоводните книги при едностранно счетоводство – продължение

Другата книга /регистър/, която задължително се води в предприятия, прилагащи едностранно счетоводно записване, е Книгата за приходите и разходите. Тя може да се води в два варианта: обща книга за приходите и разходите и две отделни книги – една само за приходите и една само за разходите. Първият вариант на образеца е максимално опростен. И...

В настоящата поредица статии ще се изложи начина, по който трябва да се обработват счетоводните документи и методиката за водене на отделните счетоводни книги. От счетоводната практика на малките и микро- предприятия е установено, че при класирането на документите в папките те трябва да се номерират поотделно във всяка папка, независимо от номера, който им...

Стартираме поредица от публикации свързани с едностранното счетоводство. С чл. 3 (4) на Закона за счетоводството се регламентира, че едноличните търговци с нетни приходи от продажби за предходния отчетен период в размер, който не надхвърля 50 000 лв., могат да отчитат дейността си по способа на едностранното счетоводно записване. Този метод е обикновено използван в...

Вторият „парадокс“ в разходната част на ОПР е свързан с факта, че в разходите на Отчета се появява статията „балансова стойност на продадените активи”. Това е остатъчната стойност на дълготрайните материални активи, които по някаква причина са продадени. Защо трябва в разходите за продажби да се появи тази статия? „балансова стойност на продадените активи” е...

Обяснение на 1-ви парадокс в разходната част на ОПР

Първият парадокс в разходната част на отчета за приходите и разходите накратко звучи така: „Защо намалениeто на запасите от готова продукция са класифицирани като разход?“. Намаление на запасите означава, че предприятието е продало повече продукция, отколкото е произвело. В случая няма използване на стока или услуга срещу плащане на възнаграждение, т. е. няма разход. По-скоро...

Изясняване на третия парадокс в приходната част на ОПР

Третият парадокс в приходната част на отчета за проходите и разходите е свързан с това, че като приход в третата подгрупа на приходите от оперативна дейността поставени: „3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин“. Защо разходите се класифицират като приходи? Или възниква въпросът какъв доход са разходите на предприятието за придобиване на активи?...

Проект с Европейско финансиране

КЕЙ ЕНД ДЖИ ФАЙНАНС ООД изпълнява проект BG-RRP-3.005-2445-C01, Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, процедура: BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, на стойност: 19 000 лв., от които 19 000 лв. безвъзмездно финансиране. Безвъзмездната помощ...

Изясняване на втория „парадокс“ в приходната част на ОПР

Вторият парадокс в приходната част на Отчета за приходите и разходите се изразява в това, че като приходи се отчита увеличението на запасите от готова продукция. Или увеличените запаси от готова продукция и незавършено производство се прибавят към нетните приходи от продажби и така „участват“ във формирането на печалбата на предприятието. Парадоксът е в това,...

Изясняване на първи „парадокс“ на ОПР

В две последователни статии бяха описани някои парадокси в основния финансов отчет – този за приходите и разходите. В следващите статии ще се опитаме да анализираме и обясним причините за наличието на парадокси и как те трябва да се разглеждат, за да се добие ясна представа за информацията, която отчетът предоставя. Първият парадокс се изразява...