БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

БНБ повиши задължителните минимални резерви

21.07.2023

Основните цели на всяка централна банка в пазарните икономики са две:

  • Да поддържа стабилна покупателната сила на националната парична единица;
  • Да съдейства за благоприятна икономическа конюнктура, която да стимулира икономическия растеж.

Инфлацията в България през 2022 г. и началото на 2023 г. надвиши значително средните нива в еврозоната. При тези условия се очаква БНБ да бъде водещата институция за борба с високата инфлация. Още повече, че високите инфлационни нива на са основна пречка пред амбициите на България за влизане в еврозоната и приемането на еврото като национална валута.

През цялата 2022 г. общественото внимание беше насочено към обсъждане на правителствените мерки за овладяване на инфлационните процеси. А би трябвало основното внимание да бъде насочено към управителния съвет на БНБ, който е отговорен за паричното обръщение. Да, в условията на валутен борд БНБ не може директно да провежда сконтова политика, тъй като със Закона за БНБ й е забранено да рефинансира търговските банки. Затова и повишаването на основния лихвен процент не доведе до значително нарастване на лихвите по отпусканите кредити.

С много голямо закъснение като отчете бавната и слаба трансмисия от повишаването на основните лихвени проценти  еврозоната към лихвените проценти по депозитите и кредитите в България, на 26 април 2023 г. Управителният съвет на БНБ реши, считано от 1 юни 2023 г., процентът на задължителните минимални резерви (ЗМР) по привлечените от банките средства от нерезиденти да се увеличи от 5% на 10%, а считано от 1 юли 2023 г., процентът на ЗМР по привлечените от банките средства от резиденти и от нерезиденти да се увеличи от 10% на 12%. Мярката цели затягане на монетарните условия в страната чрез изтегляне на част от текущата свръхликвидност в банковата система, което ще допринесе за намаляване на свободните ресурси, с които банките могат да кредитират, създавайки стимули за по-бързо и значително пренасяне.

В случая буди недоумение защо тази мярка не беше приложена в средата на 2022 година, а чак сега, когато инфлацията започна да спада. И кои са останалите мерки, които Управителния съвет на БНБ предприе за потушаване на инфлационните процеси?

Поставя се въпроса защо през миналата и тази година нито един журналист, политик, медийно известен икономист не се обърна към управителния съвет на БНБ като отговорен орган  за стабилността на българския лев. Защо?